สาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าก็คือ ความเห็นที่ว่า "ตายแล้วไม่สูญ ต้องเกิดใหม่อีก" เป็น เรื่องสภาพใจของคนที่มีศรัทธามั่นในเรื่อง "การเวียนว่ายตายเกิด"
...อ่านต่อ
ภาวนามยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการฝึกอบรมตนด้วยการฝึกทำใจให้หยุดนิ่งไม่คิดฟุ้งซ่าน ซัดส่ายไปในเรื่องต่างๆ อย่างไร้ประโยชน์
...อ่านต่อ
สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนและการ ดับฟังจากครูอาจารย์ผู้คนแวดล้อม ตลอดจนสื่อทั้งหลาย
...อ่านต่อ
จินตามยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล เป็นสิ่งที่ทุกคนมี ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิด
...อ่านต่อ
ปัญญาสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยปัญญา
...อ่านต่อ
จาคสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยการเสีย สละ หมายถึงมีนิสัยชอบแบ่งปันสิ่งของ ที่ตนมีตามมากตามน้อย
...อ่านต่อ
สีลสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยศีล หมายถึง การรักษาศีลอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปอย่างน้อยก็เป็นการรักษาศีล 5
...อ่านต่อ
สัทธาสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา หมายถึง มีความศรัทธา หรือเชื่อมั่นใน การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาสอนการเตรียมความพร้อมสำหรับไปสู่ปรโลกหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการเตรียมความพร้อมให้ถูกต้อง
...อ่านต่อ
สถานที่ สถิตของชีวิตหลังความตาย เป็นธรรมดาของธรรมชาติว่า เมื่อมีชีวิตเกิดขึ้น ก็จำเป็นต้องมี สถานที่สำหรับอยู่อาศัยรองรับ
...อ่านต่อ
จะเห็นว่าการไปบังเกิดในปรโลก ไม่ว่าสุคติ หรือทุคติ ล้วนมีเหตุมาจากกรรมดีหรือกรรมชั่ว ที่คนเราทำไว้ก่อนตายจากโลกนี้ทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
จากเรื่องกฎแห่งกรรม ย่อมกล่าวได้ว่า ผู้ที่ทำกรรมดีหรือสั่ง สมบุญไว้มากย่อมไปสู่สุคติ
...อ่านต่อ
"ทุคติ" หมายถึง สถานที่ที่ไปเกิด หรือแบบการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน
...อ่านต่อ
"สุคติ" หมายถึง สถานที่ที่ไปเกิดหรือแบบการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
...อ่านต่อ
จากเรื่องกฎแห่งกรรม เราได้ทราบแล้วว่า "สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด
...อ่านต่อ
คำว่า "โลกหน้า" มีความหมาย 2 ประการ
...อ่านต่อ
ความเข้าใจเรื่องโลกนี้ทั้ง 4 ประการดังกล่าว จะสามารถช่วยทำให้คนเราเกิดปัญญาคิดสำรวจและปรับปรุงตนเอง เมื่อพบนิสัยสันดานไม่ดีในตน
...อ่านต่อ
โลกนี้มีเวลาจำกัด คือมีความตายเป็นตัวจำกัด เวลาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ของคนเรา
...อ่านต่อ
การทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้ต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่ทุกนต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้มีอยู่อย่างน้อย
...อ่านต่อ
สาเหตุแห่งความแตกต่างของสัตวโลก ทำไมสัตวโลกจึงแตกต่างกัน กรรมนั่นเองที่ทำให้สัตวโลกแตกต่างกัน
...อ่านต่อ
สัตวโลกล้วนแตกต่างกัน ท่านผู้อ่านคงจะสังเกตเห็นโดยทั่วไปว่าสัตวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่มนุษย์นั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล