สาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าก็คือ ความเห็นที่ว่า "ตายแล้วไม่สูญ ต้องเกิดใหม่อีก" เป็น เรื่องสภาพใจของคนที่มีศรัทธามั่นในเรื่อง "การเวียนว่ายตายเกิด"
...อ่านต่อ
คนเราโดยทั่วไปที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ได้รับการอบรมในด้านศีลธรรมมาเป็นอย่างดี ย่อม เห็นว่ามารดามีพระคุณต่อบุตรเป็นอย่างมาก
...อ่านต่อ
ตอบได้ว่ามี และมีอยู่ไม่น้อยสาเหตุที่บุตรนึกถึงพระคุณของมารดาตนไม่ออก ก็เพราะอำนาจกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานมาบดบังปัญญาของบุตรนั่นเอง
...อ่านต่อ
ผู้คนที่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวแต่เยาว์วัยดังกล่าวนี้ส่วนมากก็จะนึกถึงพระคุณของมารดาไม่ออก
...อ่านต่อ
การทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระคุณของมารดา มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะแก่ ฝ่ายบุตรเท่านั้น
...อ่านต่อ
ดังนั้น ผู้ที่คิดจะเป็นมารดา จำเป็นจะต้องพันาสัมมาทิฏฐิ และหิริโอตตัปปะ ขึ้นมาในตนให้เกิดเป็นนิสัย ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่าง
...อ่านต่อ
ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ บุตรก็ควรจะแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของท่านตามที่ท่านยินดี มอบหมายให้ ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกัน ก็ควรดูแลปรนนิบัติท่านในเรื่องการกินอยู่
...อ่านต่อ
สาระสำคัญเกี่ยวกับคุณของมารดาก็คือ ความเห็นที่ว่า "มารดามีพระคุณต่อบุตรอย่างยิ่ง" เป็นเรื่อง ภาพใจของผู้เป็นบุตรที่กอปรด้วย "ความกตัญูกตเวที"
...อ่านต่อ
คำว่า "โลกหน้า" มีความหมาย 2 ประการ
...อ่านต่อ
จากเรื่องกฎแห่งกรรม เราได้ทราบแล้วว่า "สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด
...อ่านต่อ
"สุคติ" หมายถึง สถานที่ที่ไปเกิดหรือแบบการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
...อ่านต่อ
"ทุคติ" หมายถึง สถานที่ที่ไปเกิด หรือแบบการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน
...อ่านต่อ
จากเรื่องกฎแห่งกรรม ย่อมกล่าวได้ว่า ผู้ที่ทำกรรมดีหรือสั่ง สมบุญไว้มากย่อมไปสู่สุคติ
...อ่านต่อ
จะเห็นว่าการไปบังเกิดในปรโลก ไม่ว่าสุคติ หรือทุคติ ล้วนมีเหตุมาจากกรรมดีหรือกรรมชั่ว ที่คนเราทำไว้ก่อนตายจากโลกนี้ทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
สถานที่ สถิตของชีวิตหลังความตาย เป็นธรรมดาของธรรมชาติว่า เมื่อมีชีวิตเกิดขึ้น ก็จำเป็นต้องมี สถานที่สำหรับอยู่อาศัยรองรับ
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาสอนการเตรียมความพร้อมสำหรับไปสู่ปรโลกหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการเตรียมความพร้อมให้ถูกต้อง
...อ่านต่อ
สัตวโลกล้วนแตกต่างกัน ท่านผู้อ่านคงจะสังเกตเห็นโดยทั่วไปว่าสัตวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่มนุษย์นั้น
...อ่านต่อ
สาเหตุแห่งความแตกต่างของสัตวโลก ทำไมสัตวโลกจึงแตกต่างกัน กรรมนั่นเองที่ทำให้สัตวโลกแตกต่างกัน
...อ่านต่อ
การทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้ต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่ทุกนต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้มีอยู่อย่างน้อย
...อ่านต่อ
โลกนี้มีเวลาจำกัด คือมีความตายเป็นตัวจำกัด เวลาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ของคนเรา
...อ่านต่อ
ความเข้าใจเรื่องโลกนี้ทั้ง 4 ประการดังกล่าว จะสามารถช่วยทำให้คนเราเกิดปัญญาคิดสำรวจและปรับปรุงตนเอง เมื่อพบนิสัยสันดานไม่ดีในตน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร