กรรมดีทางใจ ได้แก่ความคิดที่สุจริตอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการพูด และการกระทำที่สุจริต แบ่งออกเป็น 3 ประการ
...อ่านต่อ
"อบายมุข" โดยรูปศัพท์ แปลว่า "ปากทางแห่งความฉิบหาย" หมายความว่า
...อ่านต่อ
กรรมชั่วทางกาย ได้แก่การประพฤติผิดศีล 3 ข้อ แรก
...อ่านต่อ
กรรมชั่วทางวาจา ได้แก่การประพฤติผิดศีลข้อ 4
...อ่านต่อ
กรรมชั่วทางใจ ได้แก่ความคิดทุจริต อันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทุจริต หรือทำชั่ว เป็นลำดับต่อไป
...อ่านต่อ
สาระสำคัญของกฎแห่งกรรม คือ "ทำดีต้องได้รับผลดีจริง ทำชั่วต้องได้รับผลชั่วจริง
...อ่านต่อ
เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมักปรากฏให้เห็นอยู่เสมอว่า ผู้คนจำนวนไม่น้อย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในสังคมว่าพวกเขาทำผิดศีล ผิดกฎหมายอยู่เนืองๆ
...อ่านต่อ
ประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจเรื่องกรรม ที่สำคัญมีอยู่ 6 ประการ คือ
...อ่านต่อ
ทำไมผู้คนในสังคม จึงมักทำชั่วกันอยู่เนื่องๆสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเรากล้าทำกรรมชั่ว
...อ่านต่อ
"กฎแห่งกรรม มีจริง" นั้น เป็น ภาพใจของคนที่กอปรด้วย "อุเบกขาจิต"
...อ่านต่อ
คำว่า "โลก" ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่ทรุดโทรมย่อยยับสูญสลายได้
...อ่านต่อ
โลกนี้ มีความหมายได้ทั้ง 3 โลก
...อ่านต่อ
เหตุที่ต้องทำทานหรือแบ่งปันสิ่งของแก่กัน ก็เพราะคนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การที่คนเราจะมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขโดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่นเลย
...อ่านต่อ
ถ้าคนเราไม่ทำทาน แน่นอนเหลือเกินว่าขั้นต้นสังคมจะเต็มไปด้วยคนดูดาย อยู่อย่างตัวใครตัวมันจากนั้นก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
...อ่านต่อ
เหตุปัจจัยพื้นฐานรากเหง้าที่ทำให้คนเรานิ่งดูดายไม่คิดช่วยใคร หรือเห็นแก่ตัว ก็คือการที่ต่างคนต่างมีความคิดว่า ความมั่งคั่งร่ำรวย
...อ่านต่อ
ก็คือ ความเห็นที่ว่า "การทำทานมีผล" นั้น เป็นเรื่องสภาพของใจคนที่กอปรด้วย "เมตตาจิต" กล่าวคือ เมื่อตนเองมีความสุข
...อ่านต่อ
การสงเคราะห์ หมายถึงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่บุคคลต่างๆ ที่ประสบปัญหาควาขาดแคลนอดอยากยากไร้ ทุพพลภาพ ชราภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได้
...อ่านต่อ
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการทำสังคมสงเคราะห์ ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือประคับประคองผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ
...อ่านต่อ
ผู้ที่ไม่คิดทำสังคมสงเคราะห์ ทั้งๆ ที่ตนก็อยู่ในฐานะที่จะทำได้โดยไม่เดือดร้อนนั้น แต่ละคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันออกไป
...อ่านต่อ
การสงเคราะห์มีผลดี(ยัญที่บูชาแล้วมีผล) เป็นเรื่องสภาพของใจคนที่กอปรด้วย "กรุณาจิต"
...อ่านต่อ
การบูชาในบริบทนี้ หมายถึง การยกย่องคุณความดีและความสามารถของบุคคล คำว่าคุณความดี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร