โลกนี้ มีความหมายได้ทั้ง 3 โลก
...อ่านต่อ
คำว่า "โลก" ตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึงสิ่งที่ทรุดโทรมย่อยยับสูญสลายได้
...อ่านต่อ
"กฎแห่งกรรม มีจริง" นั้น เป็น ภาพใจของคนที่กอปรด้วย "อุเบกขาจิต"
...อ่านต่อ
ทำไมผู้คนในสังคม จึงมักทำชั่วกันอยู่เนื่องๆสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเรากล้าทำกรรมชั่ว
...อ่านต่อ
ประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจเรื่องกรรม ที่สำคัญมีอยู่ 6 ประการ คือ
...อ่านต่อ
เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมักปรากฏให้เห็นอยู่เสมอว่า ผู้คนจำนวนไม่น้อย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในสังคมว่าพวกเขาทำผิดศีล ผิดกฎหมายอยู่เนืองๆ
...อ่านต่อ
สาระสำคัญของกฎแห่งกรรม คือ "ทำดีต้องได้รับผลดีจริง ทำชั่วต้องได้รับผลชั่วจริง
...อ่านต่อ
กรรมชั่วทางใจ ได้แก่ความคิดทุจริต อันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทุจริต หรือทำชั่ว เป็นลำดับต่อไป
...อ่านต่อ
กรรมชั่วทางวาจา ได้แก่การประพฤติผิดศีลข้อ 4
...อ่านต่อ
กรรมชั่วทางกาย ได้แก่การประพฤติผิดศีล 3 ข้อ แรก
...อ่านต่อ
"อบายมุข" โดยรูปศัพท์ แปลว่า "ปากทางแห่งความฉิบหาย" หมายความว่า
...อ่านต่อ
กรรมดีทางใจ ได้แก่ความคิดที่สุจริตอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการพูด และการกระทำที่สุจริต แบ่งออกเป็น 3 ประการ
...อ่านต่อ
กรรมดีทางวาจาได้แก่การไม่ทำผิดศีลข้อ 4 ซึ่งแยกออกเป็น 4 ประการ
...อ่านต่อ
"กรรมชั่ว" หมายถึง การกระทำโดยทุจริต ทางกาย วาจา ใจ ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมทำผิดศีล
...อ่านต่อ
คำว่า "กรรม" ในพระพุทธศาสนา แปลว่า "การกระทำโดยเจตนา"
...อ่านต่อ
สาระสำคัญเกี่ยวกับการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ก็คือ ความเห็นที่ว่า "การบูชาบุคคลที่ควรบูชา มีผลดี" (การเซ่นสรวงมีผล)
...อ่านต่อ
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา อาจแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
...อ่านต่อ
การที่คนบางคนไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชา อาจมีสาเหตุแตกต่างกันไป
...อ่านต่อ
การบูชาในบริบทนี้ หมายถึง การยกย่องคุณความดีและความสามารถของบุคคล คำว่าคุณความดี
...อ่านต่อ
การสงเคราะห์มีผลดี(ยัญที่บูชาแล้วมีผล) เป็นเรื่องสภาพของใจคนที่กอปรด้วย "กรุณาจิต"
...อ่านต่อ
ผู้ที่ไม่คิดทำสังคมสงเคราะห์ ทั้งๆ ที่ตนก็อยู่ในฐานะที่จะทำได้โดยไม่เดือดร้อนนั้น แต่ละคนอาจมีความเห็นแตกต่างกันออกไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล