ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการทำสังคมสงเคราะห์ ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือประคับประคองผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ
...อ่านต่อ
การสงเคราะห์ หมายถึงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่บุคคลต่างๆ ที่ประสบปัญหาควาขาดแคลนอดอยากยากไร้ ทุพพลภาพ ชราภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได้
...อ่านต่อ
ก็คือ ความเห็นที่ว่า "การทำทานมีผล" นั้น เป็นเรื่องสภาพของใจคนที่กอปรด้วย "เมตตาจิต" กล่าวคือ เมื่อตนเองมีความสุข
...อ่านต่อ
เหตุปัจจัยพื้นฐานรากเหง้าที่ทำให้คนเรานิ่งดูดายไม่คิดช่วยใคร หรือเห็นแก่ตัว ก็คือการที่ต่างคนต่างมีความคิดว่า ความมั่งคั่งร่ำรวย
...อ่านต่อ
ถ้าคนเราไม่ทำทาน แน่นอนเหลือเกินว่าขั้นต้นสังคมจะเต็มไปด้วยคนดูดาย อยู่อย่างตัวใครตัวมันจากนั้นก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
...อ่านต่อ
เหตุที่ต้องทำทานหรือแบ่งปันสิ่งของแก่กัน ก็เพราะคนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การที่คนเราจะมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์พูนสุขโดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่นเลย
...อ่านต่อ
ได้กล่าวแล้วว่า การทำสังคม งเคราะห์ ก็เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้คนที่ประสบปัญหาให้มี ชีวิตรอดอยู่ได้ และมีความสุขพอควร อย่างไรก็ตาม
...อ่านต่อ
คำว่า การทำทาน มีความหมายกว้างขวางมาก แต่โดยทั่วไปหมายถึงการให้ หรือแบ่งปัน โดยไม่คิดเอาคืน เช่น การให้ หรือการแบ่งปันของกินของใช้ที่ตนมีอยู่มากให้แก่ญาติมิตร
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิ 10 มิจฉาทิฏฐิ 10
...อ่านต่อ
คำว่า ความเห็น ที่ใช้ในทางธรรมนั้น มีความหมายเช่นเดียวกับ ความเข้าใจระดับลึกความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลก และความเป็นไปของชีวิต
...อ่านต่อ
ความเข้าใจผิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐินั้น มีโทษร้ายแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสังคมโลก
...อ่านต่อ
ภูมิคุ้มกันจิตใจ คือ ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตตามความ เป็นจริง
...อ่านต่อ
ก่อนอื่นขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า คนเรานั้นประกอบด้วย กาย กับ จิตองค์ประกอบทั้ง 2 นี้ ถ้าขาดภูมิคุ้มกันก็จะเกิดโรคขึ้น
...อ่านต่อ
คำว่า สันดาน ในพจนานุกรม1 หมายถึงอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด นั่นคือ ความประพฤติ ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีผู้ปลูกฝังให้
...อ่านต่อ
นักศึกษาคงจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิรูประบบต่างๆ มาบ้างแล้ว เช่น การปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การปฏิรูปสังคม ฯลฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล