การที่คนบางคนไม่บูชาบุคคลที่ควรบูชา อาจมีสาเหตุแตกต่างกันไป
...อ่านต่อ
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา อาจแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
...อ่านต่อ
สาระสำคัญเกี่ยวกับการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ก็คือ ความเห็นที่ว่า "การบูชาบุคคลที่ควรบูชา มีผลดี" (การเซ่นสรวงมีผล)
...อ่านต่อ
คำว่า "กรรม" ในพระพุทธศาสนา แปลว่า "การกระทำโดยเจตนา"
...อ่านต่อ
"กรรมชั่ว" หมายถึง การกระทำโดยทุจริต ทางกาย วาจา ใจ ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมทำผิดศีล
...อ่านต่อ
กรรมดีทางวาจาได้แก่การไม่ทำผิดศีลข้อ 4 ซึ่งแยกออกเป็น 4 ประการ
...อ่านต่อ
ได้กล่าวแล้วว่า การทำสังคม งเคราะห์ ก็เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้คนที่ประสบปัญหาให้มี ชีวิตรอดอยู่ได้ และมีความสุขพอควร อย่างไรก็ตาม
...อ่านต่อ
นักศึกษาคงจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการปฏิรูประบบต่างๆ มาบ้างแล้ว เช่น การปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การปฏิรูปสังคม ฯลฯ
...อ่านต่อ
คำว่า สันดาน ในพจนานุกรม1 หมายถึงอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด นั่นคือ ความประพฤติ ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีผู้ปลูกฝังให้
...อ่านต่อ
ก่อนอื่นขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า คนเรานั้นประกอบด้วย กาย กับ จิตองค์ประกอบทั้ง 2 นี้ ถ้าขาดภูมิคุ้มกันก็จะเกิดโรคขึ้น
...อ่านต่อ
ภูมิคุ้มกันจิตใจ คือ ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตตามความ เป็นจริง
...อ่านต่อ
ความเข้าใจผิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐินั้น มีโทษร้ายแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสังคมโลก
...อ่านต่อ
คำว่า ความเห็น ที่ใช้ในทางธรรมนั้น มีความหมายเช่นเดียวกับ ความเข้าใจระดับลึกความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลก และความเป็นไปของชีวิต
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิ 10 มิจฉาทิฏฐิ 10
...อ่านต่อ
คำว่า การทำทาน มีความหมายกว้างขวางมาก แต่โดยทั่วไปหมายถึงการให้ หรือแบ่งปัน โดยไม่คิดเอาคืน เช่น การให้ หรือการแบ่งปันของกินของใช้ที่ตนมีอยู่มากให้แก่ญาติมิตร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร