"ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อม
...อ่านต่อ
นาลโส วินฺทเต สุขํ. คนไม่เกียจคร้าน ย่อมพบแต่ความสุข
...อ่านต่อ
๑. ขอชนทั้งปวงพึงอภิเศกเราไว้ในราชสมบัติ ๒. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของพระองค์
...อ่านต่อ
"ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท จงตามรักษาจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหล่ม
...อ่านต่อ
"หนทางนี้เป็นทางสายเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศก
...อ่านต่อ
"พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์สูงสุด
...อ่านต่อ
คนมีคุณแก่ส่วนรวม เมื่อมีคุณธรรม พรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานภายใน ของจิตใจแล้ว
...อ่านต่อ
อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ คนไม่ประมาท
...อ่านต่อ
พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ ที่บวชตามพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า มีสังฆคุณ ๙ ประการ คือ
...อ่านต่อ
"กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละไปตามลำดับ บุคคลเมื่อเห็นมรณภัยแล้ว
...อ่านต่อ
๑. ปานสขา เพื่อนในโรงดื่มสุรา ๒. สมฺมิยสมฺมิโย เพื่อนกล่าวแต่ปากว่าเพื่อนๆ
...อ่านต่อ
" มนต์ทั้งหลาย ... มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน เรือน ... มีความไม่หมั่นเป็นมลทิน
...อ่านต่อ
"คฤหบดีบุตร การประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุรา และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
...อ่านต่อ
คนอีกจำนวนมาก ยังไม่เข้าใจว่า ทำไมพระพุทธเจ้า ถึงให้น้อมใจระลึกถึง คุณพระศรีรัตนตรัย
...อ่านต่อ
"ท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการ ดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่"
...อ่านต่อ
พุทธคุณ ๙ ประการ ของพระพุทธเจ้า คือ (๑) อรหัง แปลว่า เป็นผู้ไกลจากกิเลส
...อ่านต่อ
ควรหาสิ่งที่ใจพึ่ง ได้อย่างมั่นคง หากพึ่งแล้ว ยังมีความทุกข์อยู่ แสดงว่าใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้า ทรงสอน
...อ่านต่อ
๑. อสาธุํ สาธุนา สาธุ ความดีคนดีทำง่าย ๒. สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ ความดีคนชั่วทำยาก
...อ่านต่อ
การกระทำใดก็ตามทั้งกาย วาจา ใจ ที่เป็นความชั่ว ทำให้ใจเศร้าหมอง
...อ่านต่อ
ปัญหาหนึ่งในสังคมไทย ในยุคปัจจุบัน คือ การไม่เคารพยำเกรงผู้อาวุโส หรือผู้ใหญ่กว่า
...อ่านต่อ
๑. สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส ความสงัดเป็นสุขของผู้สันโดษ มีธรรมปรากฏเห็นอยู่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร