เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระโพธิสัตว์ได้กลับไปบ้านในเวลาเช้า พวกชาวเมืองทำมณฑปที่ใกล้ประตูพระราชวัง ตกแต่งที่ประทับสำหรับพระราชา พระราชาเสด็จลงจากปราสาท
...อ่านต่อ
แม้พระราชา ก็ทรงมีพระประสงค์จะทรงนำเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบอีก แต่ชาวเมืองลุกขึ้นร้องว่า “ท่านเสนาบดีทำอะไร จะเอาโจรกินเนื้อมนุษย์ไว้ทำไม
...อ่านต่อ
ก็และครั้นกราบทลูอย่างนี้แล้ว ไดกล่าวอย่างนี้อีกว่า“พระเวสสันดรนั้นควรพระราชทานข้าวน้ำและผ้านุ่ง ผ้าห่มเสนาสนะ เพราะว่าของนั้นสมควรแก่พราหมณ์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
“ส่วนบุคคลบางคนคือ คนทำลายมิตร คนอกตัญญูคนใจบาป ถูกกระแสน้ำพัดลอยไป ช่วยฉุดมือให้ขึ้นจากแม่น้ำได้
...อ่านต่อ
ฝ่ายอาจารย์ทั้ง ๔ ถือพระแสงขรรค์ ยืนอยู่ภายในประตูวังแต่เช้า. เมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็เสียใจ ไปเฝ้าพระราชา.ครั้นตรัสถามว่า “เป็นอย่างไร. ท่านทั้งหลายฆ่ามโหสถแล้วหรือ?
...อ่านต่อ
พระราชาทรงมีรับสั่งให้หัวหน้านั้นเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่า “เขาว่า แกมีมนต์หรือ?”“ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีมนต์
...อ่านต่อ
ขณะนั้น แม่น้ำคงคาเปี่ยมน้ำ เห็นแม่น้ำคงคานั้นแล้ว ต่างก็ดำริและอธิษฐานว่า ‘แม่น้ำคงคาเปี่ยมน้ำ. เกลื่อนด้วยปลาร้าย ไม่มีทาสหรือมนุษย์ที่มากับพวกเรา
...อ่านต่อ
คำว่า ตํอิตฺถึ เอวํ อวจ ความว่า “ธรรมดาการคลอดบุตร ของหญิงทั้งหลาย ผู้ชายไม่ควรจะเข้าไป พระเถระกระทำอะไร” จึงบอกว่า “พระองคุลิมาลเถระ มากระทำสัจกิริยาเพื่อคลอดโดยสวัสดี.”
...อ่านต่อ
นางมหาสุภัททา อยู่ในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิในอุคคนครคิดว่า พระศาสดาจงทรงอนุเคราะห์ เราจึงอธิษฐานอุโบสถ เป็นผู้ไม่มีกลิ่นคาวอยู่ปราสาทชั้นบน
...อ่านต่อ
พระราชาตรัสว่า “เมื่อเราทั้งหลายมัวหายานมีเรือเป็นต้น ชาติย่อมนำไปสู่ชรา ชราย่อมนำไปสู่มรณะ เราไม่มีความสงสัย ออกบวชอุทิศพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
พระนางสัมพุลาได้ยินพระดํารัสของพระสวามี จึงทูลว่า “ข้าแต่พระทูลกระหม่อม หม่อมฉันจักเยียวยาทูลกระหม่อม
...อ่านต่อ
ก็แลครั้นพญายูงกล่าวอย่างนี้แล้ว ขู่ให้กลัวภัยในนรก. ก็เขาเป็นพระปัจเจกโพธิสัตว์ผู้มีบารมีบําเพ็ญเต็มแล้ว มีญาณอันแก่กล้าแล้วเป็นเหมือนดอกปทุมที่แก่แล้ว
...อ่านต่อ
พระชนนีของพระราชกุมารนั้น ทรงมีทุกข์โทมนัสล้มลง เหนือปฐพีพระชนกนาถเล่า ก็ทรงประคองสองพระพาหา คร่ำครวญด้วยเสียงอันดัง.
...อ่านต่อ
พระนางจันทาเทวีเห็นดังนั้น คิดว่า‘ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีเราจัก กระทําความสวัสดี ของพระสวามีด้วยกําลังความสัตย์ของเรา
...อ่านต่อ
ครั้นไม่เห็นหนทางอื่นใด ที่จะช่วยลูกได้นางจึงประนมมือขึ้น ระลึกถึงบุญ และคุณความดีที่สุวรรณสาม ได้กระทํามาโดยตลอด
...อ่านต่อ
ลําดับนั้น มารดาบิดารู้ว่าลูกถูกอสรพิษกัด จึงยกกุมารขึ้นแล้วอุ้มมาที่พระดาบสให้นอนลง
...อ่านต่อ
พระนางจันทรเทวีจึงทรงอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าได้รักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดมา ขอให้บุญกุศลนี้บันดาลให้ข้าพเจ้ามีโอรสเถิด”
...อ่านต่อ
พวกลูกเรือประมาณ ๗๐๐ คนพากันขึ้นเรือนั้นไป พวกนั้นทั้งหมดพากันกลัวต่อมรณภัย
...อ่านต่อ
ความหมายของ สัจกิริยาสัจกิริยา คือการกล่าวอ้างความสัจจะ คุณความดีของพระตนตรัย
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์เห็นความพินาศของหมู่ญาติก็ดําริว่า ‘ผู้อื่นเว้นเราเสียแล้ว
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์นอนอยู่ในรังนั่นเอง ชะเง้อคอแลเห็นไฟป่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร