เจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา
...อ่านต่อ
การสังเกตว่าผู้ใดตระหนี่ ไม่ได้วัดกันตรงที่ความรวย หรือยากจน เป็นกลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นกรรมาชีพ แต่ดูที่จิตใจที่งดงาม
...อ่านต่อ
ให้สิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่าง แก่ทวยเทพและมนุษย์ ผลใดๆ ก็ตามที่เทวดาและมนุษย์ปรารถนา ผลนั้นๆ
...อ่านต่อ
การได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนานี้ ถือว่าเป็นปฏิรูปเทส อันอุดมมงคล เพราะได้ทัสสนานุตตริยะ คือการเห็นอันประเสริฐ
...อ่านต่อ
การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ 4 มีความมหัศจรรย์ 4 ประการ
...อ่านต่อ
การบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
...อ่านต่อ
มิตรแท้ นำแต่ประโยชน์สุขมาให้อย่างเดียว เป็นผู้ที่เชื่อถือได้ ไว้วางใจได้
...อ่านต่อ
การที่เราจะได้มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ เบื้องต้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ
...อ่านต่อ
หัวใจของบัณฑิตมีแต่การให้อภัย มิตรภาพที่ถูกความเข้าใจผิดบั่นทอนย่อมจะกลับมาเชื่อมประสานกันได้ดังเดิม เพราะบัณฑิตมองเห็นประโยชน์แห่งความสัมพันธ์อันดี
...อ่านต่อ
ผู้มีหัวใจยอดกัลยาณมิตร มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เมื่อเห็นข้อบกพร่องของผู้ใดแล้ว มีกำลังใจพอที่จะว่ากล่าวตักเตือน
...อ่านต่อ
เมื่อเราคิดที่จะคบใครสักคน ควรเลือกคบหาแต่บัณฑิตผู้ชี้ทางสว่างให้กับเราได้ นั่นคือเมื่อมองไปรอบทิศก็ให้มีแต่นักปราชญ์บัณฑิตอยู่รอบตั
...อ่านต่อ
แม้ใบหญ้าคาของนรชนนั้น ก็ย่อมมีกลิ่นเน่าฟุ้งไป ฉันใด การเข้าไปเสพคนพาล ก็ฉันนั้น
...อ่านต่อ
เหมือนายสารถีหยุดรถที่กำลังแล่นไว้ได้ ผู้นั้นไซร้เราเรียกว่า นายสารถี ส่วนคนนอกนี้ได้ชื่อว่าเพียง ผู้จับเชือก .
...อ่านต่อ
คนปรารถนาลามก ไม่ละอาย ไม่เอื้อเฟื้อ เพราะเหตุใด
...อ่านต่อ
ผู้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนโสด เขารู้กันว่าเป็นบัณฑิต ส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุน ย่อมเศร้าหมอง
...อ่านต่อ
​พระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใด คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม
...อ่านต่อ
คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
...อ่านต่อ
คนเขลามียศศักดิ์ ก็เป็นทาสของคนมีปัญญา
...อ่านต่อ
กำหนดรู้สัญญาแล้วพึงข้ามโอฆะได้ เป็นมุนี
...อ่านต่อ
อย่ามัวประมาท อย่ามัวแต่สนิทชิดชอบในกาม
...อ่านต่อ
ภิกษุไม่ควรติดในกามทั้งหลาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร