เมื่อความบากบั่นมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปในโลกนี้เสีย
...อ่านต่อ
ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ
...อ่านต่อ
ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
...อ่านต่อ
ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัย
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อยๆ เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือตนเอง
...อ่านต่อ
ผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆ ขัดใจ ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริง
...อ่านต่อ
ควรกล่าววาจาที่น่ารัก อันผู้ฟังยินดีเท่านั้น
...อ่านต่อ
ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้ว ล้วนมีแตกเป็นที่สุด ฉันใด
...อ่านต่อ
ผู้ปราศจากราคะ แลกำจัดโทสะได้แล้วนั้น พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ
...อ่านต่อ
ผู้ใดตัดความข้องทั้งปวงแล้ว บรรเทาความกระวนกระวายใจได้
...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของเราในนามรูป โดยประการทั้งปวง
...อ่านต่อ
พึงเป็นคนไม่เบียดเบียน(ผู้อื่น) และกล่าวคำสัตย์อย่างนี้ ละไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก
...อ่านต่อ
​กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น
...อ่านต่อ
พระตถาคตเจ้าย่อมเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก คือสตรีและบุรุษผู้ทำตามคำสอน
...อ่านต่อ
เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้
...อ่านต่อ
ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์
...อ่านต่อ
ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น
...อ่านต่อ
สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์
...อ่านต่อ
เสนาแม้หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยพระราชารบอยู่ ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้
...อ่านต่อ
ผู้โลภย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรม ความโลภเข้าครอบงำคนใด เมื่อใด
...อ่านต่อ
กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อน เหมือนงูพิษ เป็นที่คนโง่หมกมุ่น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร