คนไม่มีโชค มีศิลป์หรือไม่มีศิลป์ก็ตาม
...อ่านต่อ
บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้นั้น
...อ่านต่อ
ความโกรธเกิดขึ้นแก่คนโง่เขลาไม่รู้แจ้ง เพราะความแข่งดี
...อ่านต่อ
ผู้มี(มารดา) บิดา เลี้ยงมาโดยยากอย่างนี้ ไม่บำรุง(มารดา) บิดา
...อ่านต่อ
พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
...อ่านต่อ
ความบากบั่นเยี่ยงชายชาญ แม้เทวดาก็กีดกันไม่ได้
...อ่านต่อ
ด้วยการประพรมน้ำ จะทำให้มีความบริสุทธิ์จริงก็หาไม่
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาเหล่าใด ประกอบด้วยศีล ยินดีในความสงบด้วยปัญญา
...อ่านต่อ
ตัวเรานั่นแหละ ดีที่สุด ประเสริฐยอดเยี่ยมที่สุด
...อ่านต่อ
จะโชคดี ตัวก็ทำเอง จะโชคร้าย ตัวก็ทำเอง
...อ่านต่อ
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท
...อ่านต่อ
หน้าที่การงานที่ดำเนินการไปโดยไม่พินิจ ไม่คิดให้ถ้วนพี่เสียก่อน
...อ่านต่อ
ท่านทั้งหลายจงตัดป่า (กิเลส) อย่าตัดต้นไม้ ภัยย่อมเกิดจากป่า
...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่ผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเราได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา
...อ่านต่อ
“ราชรถอันงดงามย่อมคร่ำคร่า แม้ร่างกายก็เข้าถึงชรา ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงชรา
...อ่านต่อ
ผู้ใดช้าในกาลที่ควรช้า และรีบในกาลที่ควรรีบ
...อ่านต่อ
ผู้ใดเป็นคนฉลาด แกล้วกล้า เป็นผู้ฟังมาก ทรงธรรม
...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่ฆ่าเอง ไม่ให้ผู้อื่นฆ่า ไม่ชนะเอง ไม่ให้ผู้อื่นชนะ
...อ่านต่อ
มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม เป็นบุรพาจารย์
...อ่านต่อ
บัณฑิตย่อมไม่ประพฤติกรรมชั่ว เพราะเหตุแห่งสุขเพื่อตน
...อ่านต่อ
ผู้ใดระงับบาปน้อยใหญ่ได้ด้วยประการทั้งปวง ท่านเรียกผู้นั้นว่า สมณะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร