หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


บางอย่างก็ต้องแนะให้เขาทำ บางอย่างก็ต้องทำให้เขาดู
...อ่านต่อ
การที่จะบวชตั้งแต่เยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิต โดยไม่คิดสึกไปเรียนต่อทางโลก
...อ่านต่อ
อย่าห่างจากพระ อย่าห่างจากศูนย์กลางกาย ทุกกิจกรรมอย่าห่างจากศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
ความตายจ่อเราอยู่ตลอดเวลา มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เราอยู่กับคนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบได้อย่างมีความสุขภายใน...
...อ่านต่อ
ปิยวาจา หรือคำพูดดี ๆ อ่อนหวานจึงเป็นสิ่งสำคัญ
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกาย ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า ๕๐ ปี การบูชาข้าวพระ คือการนำเครื่องไทยธรรมทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เราก็สามารถสั่งสมบุญได้มาก
...อ่านต่อ
โดยอาศัยกายที่เป็น... อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้แหละ แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิต
...อ่านต่อ
ซึ่งแตกต่างจากความรู้ทางโลก ยิ่งรู้ยิ่งวน ยิ่งรู้ยิ่งมืด ยิ่งรู้ยิ่งสับสน
...อ่านต่อ
อย่าเอาใจไปวางไว้ที่ใคร วางใจไว้ ที่...คน สัตว์ สิ่งของ ไม่ได้ เพราะนั่นไม่ใช่ที่วางใจ
...อ่านต่อ
ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคเลย
...อ่านต่อ
สิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม ให้เราหยุดนิ่งนี่สำคัญนะ
...อ่านต่อ
ปลอดกังวลจากสิ่งที่ไม่ดี ถ้าใจไปติดกับเรื่องคน สัตว์ สิ่งของ
...อ่านต่อ
ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมกาย ก็อยู่ในหมู่ของธรรมกาย
...อ่านต่อ
เมื่อนั้นเราจะมีความสุข สมปรารถนาอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
ถ้าเราปฎิบัติธรรมทุกวัน แม้ว่าจะมืดบ้าง เมื่อยบ้าง ฟุ้งบ้าง หยุดบ้าง ไม่หยุดบ้างก็ตาม
...อ่านต่อ
ต้องทำตรงนี้ให้ชำนาญ ให้รู้จักทำซํ้า ๆ อย่างช้า ๆ ชัด ๆ ซํ้าแล้วซํ้าเล่า อย่างเบาสบาย
...อ่านต่อ
ขอกราบแทบเท้าขอบคุณพระเดชพระคุณทุกรูปมา ณ โอกาสนี้
...อ่านต่อ
บุญเป็นทุกสิ่งของชีวิต เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จ ของปุถุชนไปจนถึงพระอริยเจ้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร