หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ฯ ไปประดิษฐาน ณ มหาวิหารคุณยายฯ

     สาธุชนลูกหลานคุณยายทยอยเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่เช้า รูปหล่อคุณยายประดิษฐานอยู่ที่นี่ชั่วคราวก่อนที่จะอัญเชิญ...

...................................................................................................................................................................................


พิธีถวายโล่และใบประกาศเกียรติคุณแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์

      คณะผู้แทนจากสมาคมชาวภูเก็ต และคณะ ผู้แทนจากเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อัญเชิญโล่และใบประกาศเกียรติคุณ...

...................................................................................................................................................................................


พิธีจุดโคมมาฆประทีป และพิธีมอบโล่พระราชทาน ฯ ทางก้าวหน้า "ครั้งที่ ๒๓"

      วันนี้เป็นวันสำคัญของโลกและของพระพุทธศาสนา พวกเราจึงได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อระลึกถึง...

...................................................................................................................................................................................


สุนทรพจน์ขอบพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ "โดยฯพณฯ สุชน ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา"

      กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมอันศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา...

...................................................................................................................................................................................


อนุโมทนากับวุฒิสภา องค์กรภาครัฐและเอกชน "โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์"

       หลวงพ่อมีความปีติยินดี และขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ที่วุฒิสภาตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ...

...................................................................................................................................................................................


โอวาทปาฏิโมกข์ "พุทธวิธีที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก"

        พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญ ...

...................................................................................................................................................................................


๒๒ เมษา มาคุ้มครองโลกด้วยพระรัตนตรัย ร่วมหล่อองค์พระภายใน "บุญอสงไขยอัปมานัง"

         ทุกครั้งที่มีผู้มากราบไหว้องค์พระประจำตัวสีทองเหลืองอร่าม พร้อมกันคราเดียวถึง ๓ แสนองค์ เมื่อนั้น มหากุศล ..

...................................................................................................................................................................................


อานิสงส์การสร้างพระธรรมกายประตัว

          ทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้เหตุ รู้ผล สามารถประกอบกิจการงานต่างๆ สำเร็จได้โดยง่าย...

...................................................................................................................................................................................


หล่อองค์พระปฏิมา ทางมาแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย

         ถ้าหากเราฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งอย่างถูกวิธี พอใจหยุดถูกส่วน จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดหรือกายฝัน....

...................................................................................................................................................................................


พุทธประวัติ "พระชาติแรกที่เปล่งวาจาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ ๑"

         พระโพธิสัตว์จึงคิดว่า ร่างกายของเรานี้ เป็นร่างกายที่ปราศจากแก่นสาร ยังเกลือกกลั้วด้วยบาปอกุศลที่หมักดองใจมานานแสนนาน...

...................................................................................................................................................................................


นักบวชชีวิตที่ปลอดกังวล

         ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี
บรรพชาเป็นโอกาสว่าง ถ้ายังอยู่ครองเรือน...

...................................................................................................................................................................................


ทิศ ๖ คืออะไร

          หน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด สำคัญที่สุด ทรงอานุภาพที่สุด
หากบุคคลใน แต่ละทิศปฏิบัติตนตามหน้าที่...

...................................................................................................................................................................................


ทำอย่างไร เมื่อมีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนพาล

         โบราณท่านก็เลย สอนว่า ให้อยู่แบบคนผิงไฟในหน้าหนาว
คือถ้าอยู่ห่างกองไฟก็หนาว อยู่ใกล้ๆ ไฟก็จะไหม้เอาได้...

...................................................................................................................................................................................


ซื้อไข่เป็ด ไข่ไก่ จากตลาดมาทำอาหาร เป็นการทำปาณาติบาตหรือไม่

         จะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อผสมก็ตาม อย่างไรเสียก็ยังไม่เป็นก้อนเลือด
ยังไม่มีชีวิต...

...................................................................................................................................................................................


ทำไม่ต้องนั่งสมาธิด้วย "การทำทาน รักษาศีล ไม่พอหรือ"

          ถ้าจะให้มีความสบายใจ และได้บุญมากยิ่งขึ้นก่อนทำทานลองนั่งสมาธิดูสักหน่อย ใจจะได้ใสๆ บุญที่ได้ก็จะมีคุณภาพ...

...................................................................................................................................................................................


วัดภานาดี.ซี.

         ที่รู้จักกันในนามว่า เอฟ บี ไอ ที่มีชื่อเสียงด้านสืบสวนคดียากๆ
ได้สำเร็จ ทำให้ชื่อ "เอฟ บี ไอ"...

...................................................................................................................................................................................


สายใจวลี "ลูกทุ่งซูปเปอร์ทีน ติดจานแล้วติดใจ"

          ความสามารถที่เกินตัวเช่นนี้ทำให้เราค้นพบว่า เธอเป็นผู้หญิงที่มีอะไรหลายอย่างในชีวิต...

...................................................................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org