กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
นักรบกองทัพธรรม  ต้องไม่หวั่นไหวในอุปสรรคทั้งมวล  อย่าคิดว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดา  ก็ต้องมีความหวั่นไหวบ้าง
มีเพื่อนถามว่า "ทำไมเชื่อว่าหลวงพ่อธัมมชโยไม่โกงเงินวัด?" ... ก็เอาภาพเหล่านี้ให้เขาดูแล้วบอกว่า
กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญอันสูงสุดต่อไป ซึ่งมีสุขเป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน ๑ มีความประพฤติสงบ ๑
สาธุชนท่านหนึ่งมากราบขอให้คุณยายช่วย  เพราะต้องไปทำงานที่แห่งใหม่  ซึ่งมีหน้าที่ต้องเป็นหัวหน้า (ดูแลปกครอง)
คือการปฏิบัติธรรม" ปฎิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบุญกุศลในตัวให้มากๆ และตัวเราจะมีพลังใจที่เข้มแข็ง เบิกบาน มีความสุข  
สงครามข่าวในยุคโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันมีผู้ไม่หวังดี โจมตีด่าว่าพระ ด่าว่าวัดเยอะ  ลงข่าวเป็นประเด็นทุกวัน
มดเอ๋ย มดแดง เล็กๆเรี่ยวแรง ขันแข็งขยัน ใครมากล้ำกลาย ถึงรังมัน วิ่งตรูกรูกันมา ทันที สู้ได้ หรือไม่ได้ ใจสาหัส ปากกัดก้นต่อย ไม่ถอยหนี
โคลนตมสาดใส่ไม้  ปุ๋ยดี ไม้จักงามเขียวขจี  ชื่นแพร้ว เราโดนด่าป้ายสี   คล้ายดัง ไม้แฮ

วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 2
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
พิธีถวายสังฆทาน ๓ อำเภอใต้สุดในจังหวัดยะลา หนึ่งในโครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด 
   ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายดอกดาวรวยบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ทีมงานพระอาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
วัดมหาวนารามพระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

การบูชา คือ การแสดงออกในลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธา มีการยกย่องเชิดชูทั้งทางกาย วาจา และใจ
ปีหน้านี้ ปีวอก เงินงอกเยอะ รวยเสียเถอะ อย่าขัดใจ นะลูกหนา กระแสบวก กระแสลบ อย่าหัวซา (นำพา) เสียเวลา รวยของเรา ทุกนาที
ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นเพื่อนำแสงสว่างแห่งธรรมไปจุดประกายในดวงใจของมวลมนุษยชาติ
ตลอด ๑ ปี หรือ ๓๖๕ วัน ที่เหล่าเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี ได้ฝึกตัวผ่านกิจวัตร ๑๐ ประการทุกวัน
“คลองบางนางแท่น” หรือที่เรียกกันในอดีตว่าคลองบางอีแท่น เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติชีวิตของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร
จากที่ พระเจ้ากนิษกะ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ ๗ ดังที่เคยกล่าวไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ปีใหม่นี้ สำหรับยอดนักสร้างบารมี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สภาพเศรษฐกิจหรือสังคมโลก จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือ ต้องตั้งใจสั่งสมบุญให้เข้มข้น
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรรัชกาลที่ ๘ ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ พระองค์แรกที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ

ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน
ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า กาลนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเสวยผล มาบัติใต้ต้นนิโครธ พระเจ้ากิงกิสสมหาราชทรงทราบดีถึงอานิสงส์แห่งผลสมาบัตินั้น
  ในอดีต กาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีมาณพหนุ่มนามว่า นารทะ วันหนึ่งเขาได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ท่ามกลางเทวดา อินทร์
 ในอดีต ณ เมืองอินทปัตถ์ มีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าสังขะ ทรงปกครองโลกด้วยรัตนะทั้ง 7 อยู่มาวันหนึ่ง

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร