กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
บุคคลจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณอันอุดมอย่างนี้
สรณะอันสูงสุด ของมวลมนุษยชาติ คือ พระรัตนตรัย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ
และการสนับสนุนผู้พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุแห่งสุข ภิกษุผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม
ยายเป็นคนเอาหมู่คณะ เราต้องทำตัวให้เข้ากับทุกคน
พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน
เราเกิดมา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และสร้างบารมี มรรคผลนิพพานอยู่ที่ในตัว ทำอย่างไร
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา  ในวันที่ท่านจะตรัสรู้  เป็นพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ท่านก็เจอพญามาร
มีแต่ศีลธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องช่วยคุ้มครองโลก ให้ปลอดภัยได้

ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดงานบุญเนื่องวันวิสาขบูชาและเปิดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรก
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เมตตาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและกล่าวถวายกำลังใจ
กลุ่มชิตังเมพารวย ได้ถวายข้าวสาร 3,500 กิโลกรัม ให้กับวัดพระธรรมกายเนื่องในวันวิสาขบูชา 

แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
kapotaka Jataka The story about the harm of being vacillating Page 1
ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุหนึ่งแสนปี มนุษย์ในยุคนั้นมีร่างกายใหญ่โต สมบูรณ์แข็งแรง
ย้อนไปเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ พระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) หรือคุณครูไม่ใหญ่
วันที่ ๒๒ เมษายน นอกจากเป็นวันที่นานาชาติพร้อมใจกันถือว่าเป็นวันคุ้มครองโลกแล้วยังเป็นวาระฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๒ ปี
ภารกิจเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยสันติภาพเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภารกิจหนึ่งของมวลมนุษยชาติ
วัดพระธรรมกายดำเนินโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลจากความพยายามและความตั้งใจพัฒนา
วัดพระธรรมกายดำเนินโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ผลจากความพยายามและความตั้งใจพัฒนา
ผู้เขียนและคณะได้เรียบเรียงบทความที่สรุปโดยย่อ “เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงฉบับนี้
ย้อนไปนานนับพันปี บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา

 มีปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า "การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ เช่น ความเคารพ ความกตัญญู เป็นต้น
งานอาชีพ ทำเพื่อให้ได้ปัจจัย 4 เครื่องอุปโภคบริโภคมาใช้ในการดำรงชีพเพื่อสร้างความดี
 ในปัจจุบัน คำว่า "วัฒนธรรม" เป็นคำพูดที่คุ้นหูที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน แต่คำว่า "วัฒนธรรมชาวพุทธ"
ทาน ทำให้ "น่ารักใคร่" หากผู้ใดไม่เป็นที่รัก ต้องหักใจให้ทาน บำเพ็ญสังคหวัตถุ ฝึกหัดแบ่งปัน กล่าวคำอ่อนหวาน

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร