กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพวกเราทั้งหลายว่า "เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง มีตนเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย จงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง มีธรรมเป็นสรณะ อย่ามีสิงอื่นเป็นสรณะเลย"
ความต้องการไขว่คว้าหาความสุข หลีกหนีความทุกข์ที่ร้อยรัดดวงใจ เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั่งที่อยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาวและวัยชรา
ชีวิตต้องอดทน เพราะความสุขล้นมักอยู่ปลายทาง
ถ้าบริสุทธิ์มาก ก็ได้บุญมาก โดยเฉพาะถ้าบริสุทธิ์มั่นคงมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานแล้วจะได้ผลเป็นบุญมากเป็นพิเศษชนิดได้ผลทันตาเห็นทีเดียว
ใจคนเป็นของละเอียดยิ่งนัก เห็นได้ก็แสนยาก หนำซํ้ามักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่
ตัวลูกมีฟัน ๒ ซี่ ตั้งแต่เกิด เพราะบุญที่เคยสอนเด็กให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่เด็ก และบุญที่เคยชักชวนพี่น้องในอดีตให้สร้างบุญ

นึกเสียดายทุกครั้ง ที่มาไม่ทันเจอคุณยาย อยากจะใกล้ชิดคุณยายบ้าง อยากสัมผัสถึงความทรงอภิญญาของคุณยาย
คุณยายเดินถือซอง สีขาวที่มีคนนำมาถวายระหว่างทาง เข้ามาที่ห้องเลขาฯ ท่านนั่งพัก พร้อมกับหยิบซองนั้นขึ้นมาพิจารณาดู
หตุการณ์ที่คุณยายขออนุญาต ไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 1 เดือน แล้วถือโอกาสออกบวชโดยไม่ยอมกลับไปที่บ้านท่านเศรษฐินีอีกเลยนั้น
   1. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวาย แผ่นอิฐทองคํา เพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
นที่สุด ตัวเราเองเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ คนอื่นเราจะหวังพึ่งไม่ได้ต้องอาศัยบุญของเรา และความตั้งใจของเรา
   นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗  เป็นต้นมา คุณยายกับหลวงพ่อธัมมชโยได้นั่งเข้าที่ช่วยกันตามหมู่คณะที่จะมาร่วมสร้างบารมีกับท่าน

ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าที่ค่อนข้างหนาวเย็น
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ
ณ จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง นำคณะพระวินยาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมชมหมู่กุฏิสามเณร
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
ครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 8 ท่าน

การสร้างพระพุทธรูปประจำตัว เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายนิยมปฏิบัติ
ใครทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตาม ตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
การมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาใครตั้งใจปฏิบัติธรรม
วัดเก่าที่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ในยุคที่ประชากรไทยมีไม่กี่สิบล้าน
ใจของมนุษย์เรานั้น สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสงครามและสันติภาพ ถ้าใจของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่าร้อน
วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
นอกจากนั้น ในวันนี้เรายังมุ่งมั่นในการยังจิตให้เกษมผ่องใส ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร
พระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธปฏิมากรแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์
การบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อความสมบูรณ์และถึงพร้อมในที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์
ไม่ว่ามรสุมจะกระหน่ำเข้ามากี่ลูกก็ตาม วัดพระธรรมกายยังคงคอนเซปต์เดิม คือ มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
สมบัติมหาภัย เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร