ความหมายของ สัจกิริยาสัจกิริยา คือการกล่าวอ้างความสัจจะ คุณความดีของพระตนตรัย
พระโพธิสัตว์เห็นความพินาศของหมู่ญาติก็ดําริว่า ‘ผู้อื่นเว้นเราเสียแล้ว
พระโพธิสัตว์นอนอยู่ในรังนั่นเอง ชะเง้อคอแลเห็นไฟป่า
สีวิราชชาดก ว่าด้วยการให้ดวงตาเป็นทาน
ลูกเข้าวัดตั้งแต่ปี 2513 ขณะที่วัดยังเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม
นอกจากคุณยายฯจะช่วยปลดหนี้ก้อนใหญ่ให้ครอบครัวผมแล้ว
หลวงพ่อคะ..ก่อนลูกจะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในวัด
เวลานั้นเป็นเดือนกันยายน ปี ๒๕๒๔ ข้าพเจ้าพาบิดาเข้าโรงพยาบาล
จําได้แม่นยําว่าเป็นวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๖
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ข้าพเจ้ากับญาติสนิทผู้หนึ่ง
ดูเหมือนจะเป็นปลาย ๆ ปี พ.ศ.๒๕๓๐
แรกเริ่มเดิมที ชาวมองโกลนับถือลัทธิชามาน

วัดพุทธเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงแนะให้ประชาชนยึดถือศีล-สมาธิ-ปัญญา-สามัคคี
สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ใสสะอาดแล้ว
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณ เมืองชวีซ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครอง

แต่เดิมนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าประวัติศาสตร์ของอินเดียเริ่มต้นก่อนยุคพุทธกาล ประมาณพันปี แต่เมื่อมีการขุดพบเมืองหลายเมืองบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุซึ่งเป็นต้นกำเนิด อารยธรรมของอินเดียในกาลต่อมา...............
อินเดียเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี ที่สำคัญอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งโบราณกาล เมื่อกล่าวถึงอินเดีย มิใช่เฉพาะประเทศในซีกโลกตะวันออกเท่านั้น..............
เมื่อทราบความสำคัญของประวัติศาสตร์แล้ว เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการ อย่างไรจึงจะถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด การศึกษาประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ..........
นักศึกษาหลายท่านอาจสงสัยว่า ทำไมจึงต้องศึกษาประวัติศาสตร์ เพราะประวัติศาสตร์เป็นอดีตที่จบไปแล้ว จะไปศึกษาให้เสียเวลาทำไม ชีวิตเราจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้า จะถอยหลังไปศึกษาเรื่องราวเก่าๆ ทำไมคำถามนี้.......
ร้อยทิวาราตรีที่ผันผ่าน ธ สถิตในดวงมานมิจางหาย
ในช่วงก่อนบวชนี้ ธรรมทายาทจะได้ทำกิจกรรมมากมายหลายประการ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของลูกศิษย์หลานศิษย์ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
วันเวลาชีวิตที่เริ่มขึ้นย่อมบอก วันเวลาที่เหลืออยู่และกำลังเริ่มจะหมดไป
พระภิกษุสูงวัยใช้มือหนึ่งจับเหล็กจารปลายแหลม และอีกมือหนึ่งช่วยประคองขณะขีดเขียน
ภาพงานบุญวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
คนฉลาดย่อมรักษาสิ่งที่ควรรักษา ย่อมละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง ชาวโลกมักรักษาทรัพย์ หวงแหนทรัพย์
สร้างปัญญาเป็นทีม ตามแบบฉบับของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศด้วยปัญญา
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชัดเจนว่า “บัณฑิตทั้งหลายพึงระแวงภัยที่น่าระแวง แล้วระวังป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึง”
“ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์  พระองค์เท่านั้นเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ว่ายอยู่ในห้วงน้ำ                                                           
ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ผู้คนเหินห่างวัด ห่างไกลจากความเข้าใจเรื่องศีลธรรม
สถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ยังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากประสบกับพายุมรสุมพัดผ่าน

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 2
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร