บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่ แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลมในที่นั้นๆ ได้เหมือนกัน
...อ่านต่อ
ผู้ติดในสิ่งที่ยึดถือว่าของเรา ย่อมละความโศกเศร้า ความรำพัน และความตระหนี่ไม่ได้
...อ่านต่อ
คนใด ถูกอ้างเป็นพยาน เบิกความเท็จ เพราะตนก็ดี เพราะผู้อื่นก็ดี เพราะทรัพย์ก็ดี
...อ่านต่อ
คนเขลาย่อมกล่าวเรื่องใด ไม่ถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้น
...อ่านต่อ
ไม่พึ่งดูหมิ่นลาภของตน ไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาภของผู้อื่น
...อ่านต่อ
บุคคลทำสิ่งใด ควรพูดสิ่งนั้น ไม่ทำสิ่งใด ไม่ควรพูดสิ่งนั้น
...อ่านต่อ
ผู้ใดมักโกรธ ผูกโกรธไว้ ลบหลู่เขาด้วยความชั่ว มีความเห็นวิบัติ มีมายา
...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่สันโดษด้วยภริยาของตน ย่อมซุกซนในหญิงแพศยา และประทุษร้ายในภริยาของผู้อื่น
...อ่านต่อ
ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า เจริญเมตตาไม่มีประมาณ
...อ่านต่อ
​ผู้ใดยกย่องตนและดูหมิ่นผู้อื่น เป็นคนเลวเพราะการถือตัวเอง
...อ่านต่อ
คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด
...อ่านต่อ
หญิงและชายผู้มีศีล รักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘
...อ่านต่อ
คนเขลา ไม่มั่นคงในศีล ถูกติเตียนในโลกนี้ และละโลกไปแล้ว ย่อมเสียใจในอบาย
...อ่านต่อ
คนผู้ทุศีลย่อมได้รับความติเตียนและความเสียชื่อเสียง
...อ่านต่อ
ผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆ ขัดใจ ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริง
...อ่านต่อ
คนที่เกิดมามีผึ่งเกิดอยู่ในปากคนโง่กล่าวคำไม่ดี
...อ่านต่อ
ควรกล่าววาจาที่น่ารัก อันผู้ฟังยินดีเท่านั้น
...อ่านต่อ
ศีลเป็นคุณรวมกำลังอย่างเลิศ ศีลเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุด
...อ่านต่อ
คนเหล่าใด อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่คนเหล่านั้นเข้าถึงกายอันเลว ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน
...อ่านต่อ
บัณฑิตขัดขวางโจรผู้นำของไปส่วนสมณะนำไปย่อมเป็นที่รัก
...อ่านต่อ
ผู้(ดับกิเลสได้แล้วหมดความหวั่นไหว)นั้น รู้ที่สุดทั้ง ๒ แล้ว ย่อมไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร