เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เพราะเราคาดคะเนความสุขจากการเข้าถึงธรรมไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัว และเราก็ไม่คุ้น แม้อ่านจากตำรับตำรา ก็ยากจะเข้าใจ ต่อเมื่อใด ได้พบคนที่เข้าถึงความสุขชนิดนี้แล้ว เราจึงเชื่อ หรืออย่างน้อยก็คิดจะทดลองทำตาม แม้ไม่ได้ทำตามก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมา
...อ่านต่อ
จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิต ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร จากกิเลสอาสวะได้นั้น คือเราต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ใจเราหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงแหล่งแห่งความบริสุทริ่ภายใน
...อ่านต่อ
แต่สำหรับชีวิตของผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธีแล้ว จะไม่ยอมให้จิตใจของเขาถูกกำหนดได้โดยสภาพแวดล้อม ใจเขาจะอยู่เหนือสภาพแวดล้อม และยังสามารถกำหนดสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย
...อ่านต่อ
การทำบุญ ๗ วัน คือ ช่วงที่กายละเอียดยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้ไปมหานรกนะ หมูญาติก็จได้มีโอกาส ๗ วัน
...อ่านต่อ
พึงเว้นบาปทุกอย่าง พึงสร้างบุญเต็มที่ พึงฝึกจิตนื้ให้ผ่องใสอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
คนบางคนในโลกมีขันติ ทั้ง ๔ประการอย่างครบครัน คือ อดทนต่อความลำบากตรากตรำได้ ไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะทารุณแค่ไหน
...อ่านต่อ
ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นี้สำคัญมาก เป็นที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ ที่ตื่น และก็เป็นทางไปสู่อายตนนิพพานด้วย รายละเอียดไม่ต้องพูดถึง เอาแค่ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนนิพพาน
...อ่านต่อ
ถ้าจะมองผู้อื่น ให้มองข้อดีของเขา ถ้าจะมองตัวเรา ให้มองข้อปรับปรุงของเรา
...อ่านต่อ
คนเราแสวงหาสิ่งต่างๆ มาทั้งชีวิตก็เพราะต้องการความสุข แต่การจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้นมีอยู่วิธีเดียว คือ ต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวและเป็นอันหนึ่งอันเดียว
...อ่านต่อ
การทำบุญ ๗ วัน คือ ช่วงที่กายละเอียดยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์สำหรับกรณีผู้ที่ยังไม่ได้ไปมหานรกนะ หมูญาติก็จะได้มีโอกาส ๗ วันนั้นทำบุญอุทิศไปให้ได้การทำบุญ ๕๐ วัน
...อ่านต่อ
ขันติ แปลว่า ความอดทน หมายถึง การรักษาปกติภาพของตนไว้ได้ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งอันไม่พึงปรารถนา
...อ่านต่อ
สิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารในผูกพันอะไรเราไม่ได้ แม้แต่ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันแค่เป็นที่อาศ้ย อาศัยสำหรับสร้างบารมี อาศัยเป็นที่ตั้งของใจที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายใน เพราะฉะนั้นกายนี้ก็เป็นที่อาศัยอยู่ชั่วคราว
...อ่านต่อ
ถ้าเราใส่บาตรด้วยของดี ของประณีต บุญที่เกิดจากการถวายทาน ก็กลายเป็นของดี ของประณีต เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับในภพภูมิที่เขาอยู่
...อ่านต่อ
นํ้าตามักมีไว้ให้เก็บ ไม่ได้มีไว้ให้ใช้ นํ้าใจมีไว้ให้ใช้ ไม่ได้มีไว้ให้เก็บ
...อ่านต่อ
ฟังธรรมตามกาล แปลว่า ฟังพระธรรมคำสั่งสอนตามเวลาที่สมควร หมายถึง การหมั่นหาเวลาว่างไปฟังธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อยกระดับใจ และสติบัญญาให้สูงขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิ
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนปรารถนาการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หลายคนพยายามแสวงหาไขว่คว้าสิ่งนี้แต่กลับไม่พบ และมักได้มาซึ่งความทุกข์เป็นเครื่องตอบแทนเสมอ เพราะหลงกระทำในสิ่งที่ให้ผลตรงข้ามกับสิ่งที่ปรารถนาคือความสุข โดยไม่รู้ตัว
...อ่านต่อ
คนเรามักรำพึงถึงคนที่จากไป แต่ไม่ใสใจคนที่อยู่ข้างหน้า
...อ่านต่อ
โลกอยู่ได้เพราะการตอบแทนคุณ การตอบแทนคุณของท่านเช่นนี้ เรียกว่า กตเวที โดยมีกตัญญู คือ ความรู้คุณท่านผู้มีอุปการะเป็นต้นเหตุ
...อ่านต่อ
การทำพระนิพพานให้แจ้ง เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนและของมวลมนุษยชาติ เป็นสิ๋งที่ประเสริฐยิ่งกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก
...อ่านต่อ
ด้วยประโยชน์อันมากมายของสมาธิ ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพากันตื่นตัว ฝึกนั่งสมาธิกันมากขึ้น ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริการ มีคนนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอถึงสิบล้านคน
...อ่านต่อ
ที่มาของเรื่องก็คือว่า เวลาพระออกบิณฑบาต พระท่านถอดรองเท้า โดยวินัยแล้ว ต้องถอดรองเท้า เป็นการให้ความเคารพในทานของผู้ให้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร