เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


นางมหาสุภัททา อยู่ในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิในอุคคนครคิดว่า พระศาสดาจงทรงอนุเคราะห์ เราจึงอธิษฐานอุโบสถ เป็นผู้ไม่มีกลิ่นคาวอยู่ปราสาทชั้นบน
...อ่านต่อ
พระราชาตรัสว่า “เมื่อเราทั้งหลายมัวหายานมีเรือเป็นต้น ชาติย่อมนำไปสู่ชรา ชราย่อมนำไปสู่มรณะ เราไม่มีความสงสัย ออกบวชอุทิศพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
พระนางสัมพุลาได้ยินพระดํารัสของพระสวามี จึงทูลว่า “ข้าแต่พระทูลกระหม่อม หม่อมฉันจักเยียวยาทูลกระหม่อม
...อ่านต่อ
ก็แลครั้นพญายูงกล่าวอย่างนี้แล้ว ขู่ให้กลัวภัยในนรก. ก็เขาเป็นพระปัจเจกโพธิสัตว์ผู้มีบารมีบําเพ็ญเต็มแล้ว มีญาณอันแก่กล้าแล้วเป็นเหมือนดอกปทุมที่แก่แล้ว
...อ่านต่อ
พระชนนีของพระราชกุมารนั้น ทรงมีทุกข์โทมนัสล้มลง เหนือปฐพีพระชนกนาถเล่า ก็ทรงประคองสองพระพาหา คร่ำครวญด้วยเสียงอันดัง.
...อ่านต่อ
พระนางจันทาเทวีเห็นดังนั้น คิดว่า‘ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีเราจัก กระทําความสวัสดี ของพระสวามีด้วยกําลังความสัตย์ของเรา
...อ่านต่อ
ครั้นไม่เห็นหนทางอื่นใด ที่จะช่วยลูกได้นางจึงประนมมือขึ้น ระลึกถึงบุญ และคุณความดีที่สุวรรณสาม ได้กระทํามาโดยตลอด
...อ่านต่อ
ลําดับนั้น มารดาบิดารู้ว่าลูกถูกอสรพิษกัด จึงยกกุมารขึ้นแล้วอุ้มมาที่พระดาบสให้นอนลง
...อ่านต่อ
พระนางจันทรเทวีจึงทรงอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้าได้รักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดมา ขอให้บุญกุศลนี้บันดาลให้ข้าพเจ้ามีโอรสเถิด”
...อ่านต่อ
พวกลูกเรือประมาณ ๗๐๐ คนพากันขึ้นเรือนั้นไป พวกนั้นทั้งหมดพากันกลัวต่อมรณภัย
...อ่านต่อ
ความหมายของ สัจกิริยาสัจกิริยา คือการกล่าวอ้างความสัจจะ คุณความดีของพระตนตรัย
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์เห็นความพินาศของหมู่ญาติก็ดําริว่า ‘ผู้อื่นเว้นเราเสียแล้ว
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์นอนอยู่ในรังนั่นเอง ชะเง้อคอแลเห็นไฟป่า
...อ่านต่อ
สีวิราชชาดก ว่าด้วยการให้ดวงตาเป็นทาน
...อ่านต่อ
แรกเริ่มเดิมที ชาวมองโกลนับถือลัทธิชามาน
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังว่า...
...อ่านต่อ
จากตัวอย่างเมื่อ 200 กว่าปีก่อนที่ประเทศศรีลังกา
...อ่านต่อ
การสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นสุดยอดแห่งบุญ
...อ่านต่อ
“เมื่อได้ผ้าไตรไปแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทําในขั้นตอนต่อไป
...อ่านต่อ
การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
...อ่านต่อ