วิธีปฏิบัติเป็นแบบบูรณาการมีความหมายอย่างไร หมายความว่า ในขณะที่ทำมาหากินเพื่อให้ตั้งหลักฐานได้
...อ่านต่อ
ความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้วันตายของตนล่วงหน้า ถ้าคอยให้ตั้งหลักฐานมั่นคงเสียก่อน
...อ่านต่อ
บุญที่ตนทำเองย่อมเป็นมิตรติดตามไปเสมอ การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางย่อมเป็นการสั่งสมบุญโดยตรง
...อ่านต่อ
ชนะอุปสรรคได้ด้วยอานุภาพบุญ การสั่งสมบุญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางนอกจากจะเกื้อกูลให้สัมมาทิฏฐิในใจของผู้ปฏิบัติแก่รอบขึ้นแล้ว
...อ่านต่อ
ต้องประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร อาชีพสุจริตหมายถึง อาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาชีพต้องห้าม
...อ่านต่อ
พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติที่แสดงว่า คนเรามีความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ
...อ่านต่อ
โทษของการเสพสุราเมรัย รวมทั้งสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ มี 6 ประการ
...อ่านต่อ
การเที่ยวกลางคืน หมายถึง การเตร็ดเตร่หาความสำราญในเวลากลางคืน ตามแหล่งบริการที่ส่งเสริมให้เกิดตัณหาราคะ
...อ่านต่อ
การดูการละเล่น หมายถึง การดูมหรสพต่างๆ นั่นเอง พึงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามเรื่องนี้โดยเด็ดขาด
...อ่านต่อ
ขึ้นชื่อว่าการพนันย่อมมีแต่โทษประการเดียว หาคุณไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะ ผู้เข้าไปสู่วงการพนันทุกคน ล้วนเตรียมตัวเตรียมใจไป
...อ่านต่อ
จิตใจของคนเรานั้นซึมซับความชั่วได้ง่ายกว่าความดี เพราะมีลักษณะตามกระแส ดังนั้น ใครก็ตามที่คบคนชั่วเป็นมิตร
...อ่านต่อ
การทำงาน และการประกอบอาชีพเป็นหน้าที่ของทุกคน เนื่องจากทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 การทำงานประกอบอาชีพ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงนิสัยและพฤติกรรมของคนเกียจคร้านไว้ให้ดูพอเป็นตัวอย่าง 6 ประการด้วยกัน
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน1 วันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นขอทานชรา
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นราชาแห่งแคว้นมคธ ทรเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงศึกษาและปฏิบัติธรรม จนบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบัน1
...อ่านต่อ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่คนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย มีอยู่ 2 ประเภทคือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกับสิ่งแวดล้อมไกลตัวสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
...อ่านต่อ
สมัยนั้น พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ได้มีเรื่องนายพรานล่าเนื้อชื่อโกกะ 1 เกิดขึ้นเช้าวันหนึ่ง
...อ่านต่อ
สมัยนั้น พระบรมศาสดา เสด็จประทับ ณ พระวิหารเชตวัน นครสาวัตถี มีพ่อค้าเกวียนกลุ่มหนึ่ง ก่อนจะไปค้าขาย ได้ถวายมหาทานแก่พระบรมศา ดา ทูลขอพร
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร จนเกิดเป็นลักษณะนิสัย ย่อมเกิดปัญญาเข้าใจกฎแห่งกรรมเป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิ คือปัจจัยหลักซึ่งก่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร