วิธีปฏิบัติเป็นแบบบูรณาการมีความหมายอย่างไร หมายความว่า ในขณะที่ทำมาหากินเพื่อให้ตั้งหลักฐานได้
...อ่านต่อ
ถึงพร้อมด้วยศรัทธา (สัทธาสัมปทา) หมายความว่าเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ เชื่อมั่น ในพระธรรมคำสั่งสอนทั้งปวงในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรผู้ครองเรือนจึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิต 2 ระดับต้นเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดับ
...อ่านต่อ
จากการศึกษาและฟังธรรมด้วยความเพ่งพินิจสัมมาทิฏฐิชนจึงเกิดความรู้ความเข้าใจถูกยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
เป้าหมายของการมาเกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่โลกต้องการนั้น จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
...อ่านต่อ
สมัยนั้น พระบรมศาสดา เสด็จประทับ ณ พระวิหารเชตวัน นครสาวัตถี มีพ่อค้าเกวียนกลุ่มหนึ่ง ก่อนจะไปค้าขาย ได้ถวายมหาทานแก่พระบรมศา ดา ทูลขอพร
...อ่านต่อ
สมัยนั้น พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ได้มีเรื่องนายพรานล่าเนื้อชื่อโกกะ 1 เกิดขึ้นเช้าวันหนึ่ง
...อ่านต่อ
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่คนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัย มีอยู่ 2 ประเภทคือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกับสิ่งแวดล้อมไกลตัวสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นราชาแห่งแคว้นมคธ ทรเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงศึกษาและปฏิบัติธรรม จนบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบัน1
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน1 วันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นขอทานชรา
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงนิสัยและพฤติกรรมของคนเกียจคร้านไว้ให้ดูพอเป็นตัวอย่าง 6 ประการด้วยกัน
...อ่านต่อ
การทำงาน และการประกอบอาชีพเป็นหน้าที่ของทุกคน เนื่องจากทุกคนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย 4 การทำงานประกอบอาชีพ
...อ่านต่อ
จิตใจของคนเรานั้นซึมซับความชั่วได้ง่ายกว่าความดี เพราะมีลักษณะตามกระแส ดังนั้น ใครก็ตามที่คบคนชั่วเป็นมิตร
...อ่านต่อ
ขึ้นชื่อว่าการพนันย่อมมีแต่โทษประการเดียว หาคุณไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะ ผู้เข้าไปสู่วงการพนันทุกคน ล้วนเตรียมตัวเตรียมใจไป
...อ่านต่อ
การดูการละเล่น หมายถึง การดูมหรสพต่างๆ นั่นเอง พึงเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามเรื่องนี้โดยเด็ดขาด
...อ่านต่อ
การเที่ยวกลางคืน หมายถึง การเตร็ดเตร่หาความสำราญในเวลากลางคืน ตามแหล่งบริการที่ส่งเสริมให้เกิดตัณหาราคะ
...อ่านต่อ
โทษของการเสพสุราเมรัย รวมทั้งสิ่งเสพติดประเภทต่างๆ มี 6 ประการ
...อ่านต่อ
พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติที่แสดงว่า คนเรามีความสำนึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภผลแห่งการรักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันของปุโรหิตคนหนึ่ง
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ 1 พระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล