คหบดีบุตร การหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ 6 ประการนี้ คือ
...อ่านต่อ
คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ 6 ประการนี้ คือ
...อ่านต่อ
คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเล่นการพนัน อันเป็นเหตุแห่งความประมาท มีโทษ6 ประการนี้ คือ
...อ่านต่อ
คหบดีบุตร การหมกมุ่นเที่ยวดูมหรศพมีโทษ 6 ประการนี้ คือ
...อ่านต่อ
คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน มีโทษ6 ประการนี้ คือ
...อ่านต่อ
คหบดีบุตร การหมกมุ่นในการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ 6 ประการนี้
...อ่านต่อ
อริยสาวกไม่ข้องแวะอบายมุข 6 ประการ แห่งโภคะทั้งหลา
...อ่านต่อ
อริยสาวกไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุ 4 ประการ อะไรบ้าง คือ ปุถุชน
...อ่านต่อ
กรรมกิเลส 4 ประการ ที่อริยสาวกละได้แล้ว มีอะไรบ้าง
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "คหบดีบุตร" ในอริยวินัย เขาไม่ไหว้ทิศ 6 กันอย่างนี้
...อ่านต่อ
อธิบายความ สมัยต้นพุทธกาล คือหลังจากตรัสรู้ไม่นานนัก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
กฎกติกาเก่าแก่ของ สภาวะที่คนเรากำลังจะละโลก เคยมีมาแต่ไหนแต่ไร ก็ยังคงเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง
...อ่านต่อ
"คนเราเลือกเกิดไม่ได้" ถ้ามองในแง่ของคนที่เกิดมาแล้ว ก็ถือได้ว่าคำกล่าวนี้ถูกต้อง เพราะการเกิดได้ผ่านพ้นมาแล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อมีการสนทนาเรื่องทิศ 6 ก็มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าบรรดา สื่อทั้งหลายอยู่ทิศเบื้องไหน
...อ่านต่อ
ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความรู้ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
นอกจากจะไม่มีปัญหาเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นแล้ว เรื่องดีงามต่างๆ จะบังเกิดขึ้นทุกด้านอย่างคาดไม่ถึง
...อ่านต่อ
รัฐบาลต้องถือธรรมเป็นใหญ่ หมายถึง การใช้อำนาจบริหารจัดการและปกครองบ้านเมืองนั้นรัฐบาลต้องถือความดีและความถูกต้องเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
โลกในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก เทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวไกลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
...อ่านต่อ
รัฐบาลกล้าลงทุนในการสร้างคนดี การลงทุนของรัฐบาลเพื่อความสุขของประชาชน และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้น
...อ่านต่อ
ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลมีตบะ1 หมายความว่า ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลใช้อำนาจทางกฎหมายที่ประชาชนมอบให้
...อ่านต่อ
ถ้าถามว่ารัฐบาลควรจะมอบอะไรให้แก่ประชาชน ก็คงจะได้คำตอบว่าสิ่งที่รัฐจะมอบให้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล