ถ้าท่านผู้อ่านได้ตรองตามธรรมบรรยายในบทนี้ ตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้ แล้วนึกเปรียบเทียบกับสภาวการณ์จริงในสังคม
...อ่านต่อ
อาการที่เห็นได้ง่ายของโรคใจแห้ง มีอยู่ 3 ประการ คือ
...อ่านต่อ
เหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่แล่นไปไว้ได้ ฉะนั้น"จากพุทธพจน์นี้มีนัยว่า จิตใจของผู้คนทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่เรากับทิศ 6
...อ่านต่อ
นักศึกษาทั้งหลายคงจะได้เห็นแล้วว่า ถ้าผู้ใหญ่ในสังคม หรือ ทิศ 6 ของเยาวชนแต่ละคน ต่างประพฤติตนตามสังคหวัตถุ 4 ประการ
...อ่านต่อ
การปฏิรูปสิ่งใดก็ตาม ย่อมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น การเปลี่ยนสิ่งที่เป็นโทษให้เป็นคุณการเปลี่ยนสิ่งที่ล้าสมัยให้เป็นสิ่งที่ทันสมัย
...อ่านต่อ
ความหมายที่สมบูรณ์ของสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะ คือ ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 10 ประการ
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต ตามความเป็นจริง เป็นความเข้าใจผิด ซึ่งตรงกันข้ามกับความเข้าใจถูก
...อ่านต่อ
สาเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปมนุษย์ หรือสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิในใจผู้คนให้เป็นสัมมาทิฏฐินั้น มีเหตุผลสำคัญ 4 ประการ
...อ่านต่อ
จากบทที่ 4 นักศึกษาย่อมได้เห็นแล้วว่า ทิศ 6 มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเรามาก ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ลิขิตชีวิตของคนเราทีเดียว
...อ่านต่อ
ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่า การปฏิรูปมนุษย์นั้นหมายถึง ปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสันดานและนิสัยที่ไม่ดีงามของมนุษย์
...อ่านต่อ
จะเริ่มจากวัยทารกจนกระทั่งจบการศึกษาและพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในวัยเด็กนี้ กิเลส ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเป็นอันดับแรก
...อ่านต่อ
หมายถึงผู้ที่เข้าสู่วงการอาชีพแล้ว ผู้คนแต่ละคนย่อมเริ่มเข้าสู่วงการอาชีพช้าหรือเร็วต่างกันโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของแต่ละคน
...อ่านต่อ
ภาพสังคมปัจจุบันที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน ไม่ว่าเยาวชน หรือผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรมผิดศีล ผิดธรรม ผิดวันธรรมอันดีงามของชาติ
...อ่านต่อ
อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวมีอยู่ 2 ประการ
...อ่านต่อ
ศิลปะในการครองใจคน หมายถึง การทำตัวให้เป็นคนน่ารัก เข้าไปถึงไหนก็มีแต่คนรักใคร่ชอบพอเคารพนับถือ
...อ่านต่อ
การให้ในบริบทนี้มุ่งเอาการให้ หรือการแบ่งปันสิ่งของ ด้วยน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีรักใคร่ด้วยความจริงใจ ด้วยความเต็มใจ
...อ่านต่อ
เจรจาไพเราะในบริบทนี้หมายถึง การใช้คำพูดเพื่อให้เป็นคนน่ารัก เพราะฉะนั้นจึงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการพูดไพเราะ อ่อนหวานเท่านั้น
...อ่านต่อ
สาเหตุของปัญหานี้อาจมองได้หลายแง่มุมถ้ามองในแง่ของทิฏฐิ หรือความเห็น ย่อมกล่าวได้ว่าพฤติกรรมทางวาจาของคนเราสืบเนื่องมาจากความคิด
...อ่านต่อ
หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์อันพึงปฏิบัติต่อคฤหัสถ์คืออะไร
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่ของพระสงฆ์ต้องดำเนินการอย่างไร
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงธรรมของพระภิกษุ ทุกครั้งจะต้องมุ่งประเด็นไปที่การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเข้าไปในใจผู้ฟัง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร