คนที่มีน้ำใจเป็นกัลยาณมิตรนั่นเอง ที่ชอบการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน ทั้งนี้เพราะผู้ที่มีน้ำใจเป็นกัลยาณมิตรนั้นย่อม
...อ่านต่อ
จุดมุ่งหมายหลักของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน คือ การสร้างเสริมความรู้ เกี่ยวกับศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ ให้แก่บุคคลที่ขาดแคลน
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน อาจจะดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันในบริบทนี้ หมายถึงการชี้แนะ ด้วยการพูดและการกระทำที่เป็ประโยชน์ และก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง พระบรมศาสดา ได้ตรัสเล่าเรื่องบุรพกรรมของพระองค์ว่า ในสมัยพระกัสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ โชติปาละ
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภสูกรเปรต แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าในสมัยพระกัสปสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง พระบรมศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องแก่พระภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยก่อนพุทธกาล1
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรบุคคลที่มีอัปปิยวาจาจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีปิยวาจาได้อาจทำได้ 3 วิธี
...อ่านต่อ
สาเหตุของปัญหานี้อาจมองได้หลายแง่มุมถ้ามองในแง่ของทิฏฐิ หรือความเห็น ย่อมกล่าวได้ว่าพฤติกรรมทางวาจาของคนเราสืบเนื่องมาจากความคิด
...อ่านต่อ
เจรจาไพเราะในบริบทนี้หมายถึง การใช้คำพูดเพื่อให้เป็นคนน่ารัก เพราะฉะนั้นจึงมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการพูดไพเราะ อ่อนหวานเท่านั้น
...อ่านต่อ
การให้ในบริบทนี้มุ่งเอาการให้ หรือการแบ่งปันสิ่งของ ด้วยน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารีรักใคร่ด้วยความจริงใจ ด้วยความเต็มใจ
...อ่านต่อ
ศิลปะในการครองใจคน หมายถึง การทำตัวให้เป็นคนน่ารัก เข้าไปถึงไหนก็มีแต่คนรักใคร่ชอบพอเคารพนับถือ
...อ่านต่อ
อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความล้มเหลวมีอยู่ 2 ประการ
...อ่านต่อ
ภาพสังคมปัจจุบันที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน ไม่ว่าเยาวชน หรือผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรมผิดศีล ผิดธรรม ผิดวันธรรมอันดีงามของชาติ
...อ่านต่อ
หมายถึงผู้ที่เข้าสู่วงการอาชีพแล้ว ผู้คนแต่ละคนย่อมเริ่มเข้าสู่วงการอาชีพช้าหรือเร็วต่างกันโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาของแต่ละคน
...อ่านต่อ
จะเริ่มจากวัยทารกจนกระทั่งจบการศึกษาและพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในวัยเด็กนี้ กิเลส ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเป็นอันดับแรก
...อ่านต่อ
ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่า การปฏิรูปมนุษย์นั้นหมายถึง ปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสันดานและนิสัยที่ไม่ดีงามของมนุษย์
...อ่านต่อ
จากบทที่ 4 นักศึกษาย่อมได้เห็นแล้วว่า ทิศ 6 มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนเรามาก ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้ลิขิตชีวิตของคนเราทีเดียว
...อ่านต่อ
หน้าที่ในข้อนี้หมายความว่า พระภิกษุต้องบอกเหตุแห่งการไปบังเกิดในสวรรค์ในชาติหน้า
...อ่านต่อ
อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง พระธรรมคำสั่งสอนต่างๆ ล้วนเป็นนามธรรมบางเรื่องอาจเข้าใจยากสำหรับบางคน
...อ่านต่อ
"ภาวนา" โดยรูปศัพท์ แปลว่า การทำให้มีขึ้น เป็นขึ้น การเจริญ หรือการบำเพ็ญ ด้วยการฝึกอบรมจิตใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล