"ภาวนา" โดยรูปศัพท์ แปลว่า การทำให้มีขึ้น เป็นขึ้น การเจริญ หรือการบำเพ็ญ ด้วยการฝึกอบรมจิตใจ
...อ่านต่อ
อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง พระธรรมคำสั่งสอนต่างๆ ล้วนเป็นนามธรรมบางเรื่องอาจเข้าใจยากสำหรับบางคน
...อ่านต่อ
หน้าที่ในข้อนี้หมายความว่า พระภิกษุต้องบอกเหตุแห่งการไปบังเกิดในสวรรค์ในชาติหน้า
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของศิษย์ ที่ต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์
...อ่านต่อ
หมายถึงภรรยาหรือสามี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อคู่ครองของตน
...อ่านต่อ
จัดการงานดี หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันต่างๆ ภายในครอบครัวทุกประเภท
...อ่านต่อ
มิตรสหาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของมิตรสหาย ที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นทิศเบื้องซ้าย
...อ่านต่อ
อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้างของเรา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของผู้เป็นหัวหน้า
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ลูกน้อง หรือลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติ
...อ่านต่อ
ธรรมะซึ่งฝ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องยึดมั่นก็คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งประกอบด้วย
...อ่านต่อ
ลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเราในฐานะผู้ให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรม และวิชาความเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของบุตร ที่ต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อทิศเบื้องหน้า
...อ่านต่อ
แนะนำดี หมายถึง แนะนำปลูกฝังอบรมเกี่ยวกับเรื่องกิริยามารยาทต่างๆ
...อ่านต่อ
ความหมายสำคัญของการทำการป้องกันในบริบทนี้ อยู่ที่การป้องกันศิษย์ มิให้นำความรู้จากศิลปวิทยาที่ตนได้เล่าเรียนไปใช้ผิด
...อ่านต่อ
ตราบใดที่แม่ปูยังเดินคดไปเคี้ยวมา ตราบนั้นลูกปูก็จะเดินคดเคี้ยวตลอดไป ถึงรุ่นลูกหลานเหลนทั้งนี้เพราะลูกปูยังไม่เคยเห็นต้นแบบการเดินตรงๆ
...อ่านต่อ
หน้าที่ข้อ 3 "ให้ศึกษาศิลปวิทยา" คือหน้าที่สำคัญอันดับ 2 รองจากการสอนวิชาความเป็นมนุษย์ให้แก่บุตรการศึกษาศิลปวิทยา
...อ่านต่อ
หน้าที่ของมารดาบิดาอันพึงปฏิบัติต่อบุตร ซึ่งมีความสำคัญรองลงมาจากหน้าที่ 3 ข้อแรก ก็คือหน้าที่ ข้อ 4 และ 5 "หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้"
...อ่านต่อ
ต้องเพาะนิสัยที่ดีมีระเบียบวินัยตั้งแต่ยังเป็นทารก ไม่ว่าผู้เป็นพ่อแม่หรือใครก็ตาม ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูทารก
...อ่านต่อ
ต้องฝึกกิริยามารยาทตั้งแต่เด็กเริ่มรู้ความ เช่น การกราบไหว้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายตลอดจนผู้ใหญ่โดยทั่วไป
...อ่านต่อ
ต้องปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กตั้งแต่วัยอนุบาล เช่น การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน การเล่าหรืออ่านธรรมะให้เด็กฟังก่อนนอน
...อ่านต่อ
บรรยากาศเป็นที่สบาย หมายถึงบรรยากาศที่จะทำให้ มาชิกในครอบครัวทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุข และรักบ้าน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร