วัตถุประสงค์ในการแสดงธรรมของพระภิกษุ ทุกครั้งจะต้องมุ่งประเด็นไปที่การปลูกฝังสัมมาทิฏฐิเข้าไปในใจผู้ฟัง
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่ของพระสงฆ์ต้องดำเนินการอย่างไร
...อ่านต่อ
หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์อันพึงปฏิบัติต่อคฤหัสถ์คืออะไร
...อ่านต่อ
ลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเราในฐานะผู้ให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรม และวิชาความเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
ธรรมะซึ่งฝ่ายผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องยึดมั่นก็คือ อิทธิบาท 4 ซึ่งประกอบด้วย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ลูกน้อง หรือลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติ
...อ่านต่อ
อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้างของเรา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของผู้เป็นหัวหน้า
...อ่านต่อ
มิตรสหาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของมิตรสหาย ที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นทิศเบื้องซ้าย
...อ่านต่อ
จัดการงานดี หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันต่างๆ ภายในครอบครัวทุกประเภท
...อ่านต่อ
หมายถึงภรรยาหรือสามี ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อคู่ครองของตน
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของศิษย์ ที่ต้องปฏิบัติต่อครูอาจารย์
...อ่านต่อ
ความหมายสำคัญของการทำการป้องกันในบริบทนี้ อยู่ที่การป้องกันศิษย์ มิให้นำความรู้จากศิลปวิทยาที่ตนได้เล่าเรียนไปใช้ผิด
...อ่านต่อ
แนะนำดี หมายถึง แนะนำปลูกฝังอบรมเกี่ยวกับเรื่องกิริยามารยาทต่างๆ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดหน้าที่ให้เป็นอริยวินัยของบุตร ที่ต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดาเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อทิศเบื้องหน้า
...อ่านต่อ
หน้าที่ของมารดาบิดาอันพึงปฏิบัติต่อบุตร ซึ่งมีความสำคัญรองลงมาจากหน้าที่ 3 ข้อแรก ก็คือหน้าที่ ข้อ 4 และ 5 "หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้"
...อ่านต่อ
หน้าที่ข้อ 3 "ให้ศึกษาศิลปวิทยา" คือหน้าที่สำคัญอันดับ 2 รองจากการสอนวิชาความเป็นมนุษย์ให้แก่บุตรการศึกษาศิลปวิทยา
...อ่านต่อ
ตราบใดที่แม่ปูยังเดินคดไปเคี้ยวมา ตราบนั้นลูกปูก็จะเดินคดเคี้ยวตลอดไป ถึงรุ่นลูกหลานเหลนทั้งนี้เพราะลูกปูยังไม่เคยเห็นต้นแบบการเดินตรงๆ
...อ่านต่อ
ธรรมะเป็นที่ สบาย ในที่นี้มุ่งเน้นถึงการที่ สมาชิกในครอบครัว มีสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงการที่คนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จริง
...อ่านต่อ
บุคคลเป็นที่สบาย ในที่นี้มีสาระสำคัญอยู่ที่ ต้องมีความเคารพนับถือ เชื่อฟัง ยกย่องให้เกียรติกันระหว่าง สมาชิกในครอบครัว
...อ่านต่อ
การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ มีการตกแต่งให้น่าดูสวยงาม และเหมาะ สม บุตรธิดา
...อ่านต่อ
อาหารพร้อมหน้ากันทุกวัน ถ้าไม่สามารถทำได้ทั้ง 3 มื้อ ก็ต้องทำให้ได้ในมื้อเย็นทุกๆ วันการที่สมาชิกในครอบครัว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล