ผิดศีลมากเท่าไร ใจจะยิ่งเสื่อมคุณภาพลงไปมากเท่านั้นทุกข์ภัยทั้งหลายก็จะเข้ามาในชีวิต
...อ่านต่อ
ศีลเป็นเขตแดนเป็นเครื่องปิดกั้นทุจริต ทำจิตให้ร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่าหยั่งลงมหาสมุทรคือนิพพานของพระพุทธเจ้าทั้งปวง
...อ่านต่อ
อานิสงส์แห่งศีลให้ผลเป็นหลักประกันของชีวิต และต่อสังคมส่วนรวม ทำให้สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วย
...อ่านต่อ
"การรักษาศีล เป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับชีวิตได้ อย่างแท้จริง"
...อ่านต่อ
“กลิ่นกฤษณาและกลิ่นจันทน์ ยังหอมน้อยกว่ากลิ่นหอมของผู้มีศีล "
...อ่านต่อ
หิริ โอตตัปปะ เหตุแห่งการรักษาศีล
...อ่านต่อ
การรักษาศีลเพื่อละเว้น ความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...อ่านต่อ
องค์แห่งศีลคือข้องดเว้นจากการผิดศีลแต่ละข้อ
...อ่านต่อ
แม้จะยังไม่ได้ทำความชั่วขึ้นก็ตาม แต่ถ้าหากไม่มีวิรัติ ก็ไม่จัดว่าเป็นการรักษาศีล
...อ่านต่อ
ศีล แปลว่า ปกติ ผู้ที่มีศีลจึงหมายถึงผู้ที่เป็นมนุษย์ที่ปกติ
...อ่านต่อ
ประเภทของศีล คือ ศีล 5, ศีล 8, ปาริสุทธิศีล (ศีล 227 ข้อ) เป็นศีลสำหรับผู้ที่มุ่งสู่ความบริสุทธิ์ และความสงบสุขของชีวิต เช่นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการเกื้อกูลต่อการฝึกจิตให้สูงยิ่งขึ้นไป
...อ่านต่อ
การรักษาศีล เพื่อให้เกิดความสุข ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของเราในภพชาติต่อไป ศีลทำให้เกิดสมาธิและปัญญา เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอาสวะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน
...อ่านต่อ
ศีล เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย
...อ่านต่อ
การฟังธรรมช่วยตอกย้ำความเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุนำให้ชีวิตมีความสุข และความสำเร็จทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้า
...อ่านต่อ
ผู้ฟังธรรมที่เข้าใจธรรมย่อมส่งผลให้ผู้นั้นมีโอกาส บรรลุธรรมในที่สุด
...อ่านต่อ
การฟังธรรมสามารถน้อมนำจิตใจและเปลี่ยนบุคคลให้เลื่อมใสในพระธรรมคำสอนและยังทำให้เขามีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญใหญ่ติดตัวไปอีกด้วย
...อ่านต่อ
วิทยาทานและอภัยทาน ระงับโทสะออกจากใจได้ มีจิตใจสงบ สะอาด จิตจะประกอบไปด้วยเมตตาจัดว่าเป็นเมตตาภาวนา
...อ่านต่อ
“ บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญ ธีรชนสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นŽ” “ จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเŸ สุคติ ปาฏิกงฺขา”Ž เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป
...อ่านต่อ
การทำทานในชีวิตประจำวัน คือ การทำบุญตักบาตร,การถวายสังฆทาน, การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
...อ่านต่อ
คนดีมีปัญญา เมื่อให้ก็ควรให้แต่สัปปุริสทาน ทานที่ให้จึงจะชื่อว่าได้บุญมาก
...อ่านต่อ
องค์ของการทำทานที่ได้บุญมาก คือ วัตถุบริสุทธิ์ เจตนาบริสุทธิ์ บุคคลบริสุทธิ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร