บุญเป็นเหมือนขุมทรัพย์ใหญ่ ที่คอยติดตามและบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับผู้เป็นเจ้าของ ประดุจเงาตามตัว
...อ่านต่อ
อามิสทาน คือการให้สิ่งของเป็นทาน ธรรมทาน คือ การให้คำแนะนำสั่งสอนสิ่งที่ดี
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์ของการให้ทาน เพื่อชำระกิเลส เพื่อตอบแทนคุณความดี เพื่อสงเคราะห์ เพื่ออนุเคราะห์
...อ่านต่อ
“ บุญŽ” คือสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว จะทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว
...อ่านต่อ
"ทาน" คือ การให้ , การเผื่อแผ่, การแบ่งปัน, การบริจาค, ความเอื้อเฟื้อ
...อ่านต่อ
บุญอันเกิดจากทาน ศีล ภาวนา เมื่อกระทำให้มากเข้าก็จะกลั่นตัวกลายเป็น ”บารมี”Ž
...อ่านต่อ
บุญ คือสิ่งที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลส ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญของชีวิต
...อ่านต่อ
ในบางครั้งเราก็ยังพบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิต ทั้งนี้ก็เพราะสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่ในใจของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์เต็มเปี่ยม
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ ล้วนแสวงหาสิ่งที่ตนเองปรารถนา
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิเบื้องสูง จะต้องผ่านการทำสมาธิจนเห็นผลแห่งการปฏิบัติมาในระดับหนึ่งจึงจะเกิดความเข้าใจแตกฉานได้
...อ่านต่อ
จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะนำไปสู่การตั้งเป้าหมายของชีวิต และการเลือกวิถีชีวิต
...อ่านต่อ
วิถีชีวิต จึงหมายถึง การกระทำตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร