หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


" อนุโมทนาบุญงานบวช "

      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียว เมื่อเกิดขึ้นในโลก
ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก ...

...................................................................................................................................................................................


หล่อองค์พระปฏิมา สมปรารถนาทุกภพทุกชาติ

      แม้พระตถาคตจะยังทรงพระชนม์อยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม เมื่อจิตสม่ำเสมอ ผลก็ย่อมสม่ำเสมอ ...

...................................................................................................................................................................................


พุทธประวัติ
"พระชาติแรกที่เปล่งวาจาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนจบ)"

       เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นพระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวดา ซึ่งเราควรจะมีความปีติและภาคภูมิใจ ...

...................................................................................................................................................................................


ระลึกนึกถึงความตาย

      เพราะฉะนั้น รวยก็ประเดี๋ยวเดียว อย่าชะล่าใจ สั่งสมบุญเอาไว้ให้ดี
และบุญจะต้องได้มาจากทรัพย์ที่ประกอบสัมมาอาชีวะ ..

...................................................................................................................................................................................


อานุภาพของทิศ ๖ (ตอนที่ ๒)

      ทิศ ๖ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด แต่ว่ามีความสำคัญที่สุด และ ทรงอานุภาพที่สุดนี้ ถ้าไม่ระมัดระวังกันให้ดี...

...................................................................................................................................................................................


"จะฝึกลูกหลานอย่างไรดี...ให้เป็นคนมีระเบียบวินัย"

        แม้เมื่อคืนลูกมีงานต้องทำมาก จึงนอนดึกเป็นพิเศษ แต่พอถึงเวลาตื่น ลูกต้องตื่น ..

...................................................................................................................................................................................


"ทำไมวัดพระธรรมกายไม่มีการสอนให้เดินจงกรม เวลานั่งสมาธิก็ต้องมีเสียงนำนั่งด้วย"

          เพราะวัดพระธรรมกายสอนให้เดินจงกรมกันอยู่ตลอดเวลา เดินจงกรมกันตั้งแต่ปากประตูวัด..

...................................................................................................................................................................................


"วิธีให้กำลังใจ.. เวลาไปเยี่ยมหรือไปดูแลญาติที่กำลังป่วยหนัก"

          ในเมื่อกายก็ให้คุณหมอรักษาไป ใจก็ให้เขานึกถึงความดีที่เคยทำมา สมาธิก็ลองทำดู...

...................................................................................................................................................................................


"วัดภาวนาชิคาโก"

        ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์
และกำลังสติปัญญา ประกอบกับ ความเพียร เสียสละ ...

...................................................................................................................................................................................


อินทิรา แดงจำรูณ

       หลังจบการศึกษาแล้ว เธอได้เข้ามารับงานแสดงอย่างเต็มตัว แต่ก็ไม่ลืมที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตตัวเอง...

...................................................................................................................................................................................


สมาชิกรัฐสภา คัดค้านอบายมุขเข้าตลาดหุ้น

       ปกป้องพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง นั่นก็คือขอให้ยกเลิกมติ กลต ปี'๓๘ ยกเลิกทิ้งไป ...

...................................................................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org