ปิยวาจาควรกล่าววาจาที่น่ารัก อันผู้ฟังยินดีเท่านั้น
...อ่านต่อ
ผู้อยู่ใต้อำนาจ ความตายย่อมทำคนเก็บดอกไม้ (กามคุณ) มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ไม่อิ่มในกาม ไว้ในอำนาจ
...อ่านต่อ
ผลของการหลอกลวง ผู้ที่ใช้ปัญญาหลอกลวงคนอื่นไว้
...อ่านต่อ
ผู้ที่พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่างหนึ่ง ประพฤติธรรมด้วยวาจา มิใช่ด้วยกาย
...อ่านต่อ
ผู้เป็นพหูสูต มั่นคงดีในศีล บัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาด้วยคุณ ๒ ประการ
...อ่านต่อ
ผู้ใด ต้องการความสุขเพื่อตน ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น
...อ่านต่อ
คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว คนนั้นจักถึงฝั่งที่สวัสดี เหมือนพ่อค้าถึงฝั่งสวัสดีด้วยม้าวลาหก
...อ่านต่อ
กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก ทุกข์อันยิ่งกว่ากามไม่มี
...อ่านต่อ
พึงศึกษาวิเวก ซึ่งเป็นคุณอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ผู้สำรอกราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้วชื่อว่าได้ข้ามทะเลที่มีสัตว์ร้าย
...อ่านต่อ
​บุคคลได้สิ่งใด ไม่ยินดีด้วยสิ่งนั้น ปรารถนาสิ่งใด ดูหมิ่นสิ่งที่ได้แล้วนั้น
...อ่านต่อ
โลกถูกมฤตยูกำจัด ถูกชราล้อมไว้ ไม่มีผู้ต้านทาน ย่อมเดือนร้อนเป็นนิตย์
...อ่านต่อ
เมื่อมีจิตใจไม่หนักแน่น เป็นคนใจเบา มักประทุษร้ายมิตร
...อ่านต่อ
รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และธรรมารมณ์นั้น ล้วนเป็นโลกามิสอันร้ายการ
...อ่านต่อ
ภิกษุรื่นรมย์ยินดีในธรรม ใคร่ครวญธรรม
...อ่านต่อ
ธงเป็นเครื่องปรากฏของรถ ควันเป็นเครื่องปรากฏของไฟ
...อ่านต่อ
เห็นอริยสัจแล้ว ถอนตัณหาผู้นำไปสู่ภพได้แล้ว
...อ่านต่อ
ผู้ใดรีบในกาลที่ควรช้า และช้าในกาลที่ควรรีบ
...อ่านต่อ
ถ้าเป็นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์ สงบยินดีในทางสงบแล้ว
...อ่านต่อ
ผู้ใดมีสติเฉพาะหน้า เจริญเมตตาไม่มีประมาณ
...อ่านต่อ
ผู้ใด ระมัดระวังอินทรีย์เหล่านั้น รู้จักอินทรีย์ ๖
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร