ภูเขาหินแท่งทึบไม่สั่นสะเทือนเพราะลม ฉันใด
...อ่านต่อ
“ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำไป เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน
...อ่านต่อ
คนใดมักหลับ มักคุย และไม่ขยัน เกียจคร้าน มีความมุทะลุ
...อ่านต่อ
​“ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ
...อ่านต่อ
“การฝึกจิตที่ข่มยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่
...อ่านต่อ
ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
“คนผู้สดับน้อยนี้ ย่อมแก่ไป เหมือนวัวแก่
...อ่านต่อ
“ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ ขันติเป็นตบะของผู้พากเพียร
...อ่านต่อ
สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตน
...อ่านต่อ
“ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา พูดจริง ตั้งมั่นในศีล
...อ่านต่อ
“กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป
...อ่านต่อ
บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง
...อ่านต่อ
ในที่ใด ยังไม่รู้จักคนโดยกำเนิด หรือโดยขนบประเพณี
...อ่านต่อ
ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขลาผู้มัวถือฤกษ์อยู่
...อ่านต่อ
ผู้มีปรีชาใดๆ เป็นคนกตัญญูกตเวที มีกัลยาณมิตรสนิทสนมกัน
...อ่านต่อ
หากกล่าวพุทธพจน์ได้มาก แต่เป็นคนประมาท ไม่ทำตามพุทธพจน์นั้น
...อ่านต่อ
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงผู้นิ่งทางกาย นิ่งทางวาจา นิ่งทางใจ
...อ่านต่อ
“เมื่อเขาขอโทษ ถ้าผู้ใดมีความขุ่นเคือง โกรธจัด ไม่ยอมรับ
...อ่านต่อ
ผู้ใดฟังธรรมแม้น้อย ย่อมเห็นธรรมด้วยกาย ผู้ใดไม่ประมาทธรรม
...อ่านต่อ
“ผู้เข้าใจสิ่งทีไม่เป็นสาระ ว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระ
...อ่านต่อ
“คนเกาะไม้ฟืนเล็กๆ พึงจมลงในทะเลฉันใด คนมั่งมีอาศัยความเกียจคร้าน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร