สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการปลูกฝังอบรมกันอย่างจริงจัง แม้เมื่อปลูกฝังอบรมให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐิทำให้ผู้คนตกอยู่ในความมืดบอด บุคคลที่ตกอยู่ในความมืดบอดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิทำให้ผู้คนอยู่ในความสว่าง คนที่อยู่ในความสว่าง คือ คนประเภทบุคคล สองตา ซึ่งมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้น
...อ่านต่อ
ธรรมะอะไรที่เป็นพื้นฐานก่อให้เกิดคุณสมบัติของคนดีธรรมะที่เป็นพื้นฐานรากเหง้าซึ่งก่อให้เกิดคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ
...อ่านต่อ
บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริง หรือคนดีที่โลกต้องการ หรือยังจะมีคำศัพท์ทางธรรมอย่างอื่นสำหรับใช้เรียกคนดีอยู่อีกหลายคำ
...อ่านต่อ
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต เข้าใจดีว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นต้องผจญกับความทุกข์โดยไม่มีจุดจบ
...อ่านต่อ
เป้าหมายชีวิตระดับกลาง หมายถึง การตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์ หลังจากละโลกนี้ไปแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต
...อ่านต่อ
เป้าหมายชีวิตระดับสูง หมายถึงการอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือทำพระนิพพานให้แจ้ง
...อ่านต่อ
มีความสำนึกรับผิดชอบ บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง ย่อมจะพัฒนาความสำนึกรับผิดชอบด้านต่างๆ
...อ่านต่อ
รู้จักสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชน และสังคม
...อ่านต่อ
ใครบ้างที่ต้องได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ?
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรบุคคลที่มีอัปปิยวาจาจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีปิยวาจาได้อาจทำได้ 3 วิธี
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง พระบรมศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องแก่พระภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยก่อนพุทธกาล1
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภสูกรเปรต แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าในสมัยพระกัสปสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง พระบรมศาสดา ได้ตรัสเล่าเรื่องบุรพกรรมของพระองค์ว่า ในสมัยพระกัสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ โชติปาละ
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกันในบริบทนี้ หมายถึงการชี้แนะ ด้วยการพูดและการกระทำที่เป็ประโยชน์ และก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน อาจจะดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
...อ่านต่อ
จุดมุ่งหมายหลักของการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน คือ การสร้างเสริมความรู้ เกี่ยวกับศิลปวิทยาการสาขาต่างๆ ให้แก่บุคคลที่ขาดแคลน
...อ่านต่อ
คนที่มีน้ำใจเป็นกัลยาณมิตรนั่นเอง ที่ชอบการบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน ทั้งนี้เพราะผู้ที่มีน้ำใจเป็นกัลยาณมิตรนั้นย่อม
...อ่านต่อ
วางตนเหมาะ สมกับฐานะ สภาวะ บุคคล และ สถานการณ์มีความหมายอย่างไร
...อ่านต่อ
ทำตนให้สมกับที่เป็นคน มีความหมายอย่างไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร