ใครบ้างที่ต้องได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ?
...อ่านต่อ
รู้จักสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตร การสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชน และสังคม
...อ่านต่อ
มีความสำนึกรับผิดชอบ บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง ย่อมจะพัฒนาความสำนึกรับผิดชอบด้านต่างๆ
...อ่านต่อ
เป้าหมายชีวิตระดับสูง หมายถึงการอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือทำพระนิพพานให้แจ้ง
...อ่านต่อ
เป้าหมายชีวิตระดับกลาง หมายถึง การตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์ หลังจากละโลกนี้ไปแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิต
...อ่านต่อ
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต เข้าใจดีว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นต้องผจญกับความทุกข์โดยไม่มีจุดจบ
...อ่านต่อ
บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริง หรือคนดีที่โลกต้องการ หรือยังจะมีคำศัพท์ทางธรรมอย่างอื่นสำหรับใช้เรียกคนดีอยู่อีกหลายคำ
...อ่านต่อ
ธรรมะอะไรที่เป็นพื้นฐานก่อให้เกิดคุณสมบัติของคนดีธรรมะที่เป็นพื้นฐานรากเหง้าซึ่งก่อให้เกิดคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิทำให้ผู้คนอยู่ในความสว่าง คนที่อยู่ในความสว่าง คือ คนประเภทบุคคล สองตา ซึ่งมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้น
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐิทำให้ผู้คนตกอยู่ในความมืดบอด บุคคลที่ตกอยู่ในความมืดบอดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเองไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการปลูกฝังอบรมกันอย่างจริงจัง แม้เมื่อปลูกฝังอบรมให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว
...อ่านต่อ
สาเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปมนุษย์ หรือสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิในใจผู้คนให้เป็นสัมมาทิฏฐินั้น มีเหตุผลสำคัญ 4 ประการ
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต ตามความเป็นจริง เป็นความเข้าใจผิด ซึ่งตรงกันข้ามกับความเข้าใจถูก
...อ่านต่อ
ความหมายที่สมบูรณ์ของสัมมาทิฏฐิในระดับโลกิยะ คือ ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 10 ประการ
...อ่านต่อ
การปฏิรูปสิ่งใดก็ตาม ย่อมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น การเปลี่ยนสิ่งที่เป็นโทษให้เป็นคุณการเปลี่ยนสิ่งที่ล้าสมัยให้เป็นสิ่งที่ทันสมัย
...อ่านต่อ
นักศึกษาทั้งหลายคงจะได้เห็นแล้วว่า ถ้าผู้ใหญ่ในสังคม หรือ ทิศ 6 ของเยาวชนแต่ละคน ต่างประพฤติตนตามสังคหวัตถุ 4 ประการ
...อ่านต่อ
เหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่แล่นไปไว้ได้ ฉะนั้น"จากพุทธพจน์นี้มีนัยว่า จิตใจของผู้คนทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่เรากับทิศ 6
...อ่านต่อ
อาการที่เห็นได้ง่ายของโรคใจแห้ง มีอยู่ 3 ประการ คือ
...อ่านต่อ
ถ้าท่านผู้อ่านได้ตรองตามธรรมบรรยายในบทนี้ ตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้ แล้วนึกเปรียบเทียบกับสภาวการณ์จริงในสังคม
...อ่านต่อ
ทำตนให้สมกับที่เป็นคน มีความหมายอย่างไร
...อ่านต่อ
วางตนเหมาะ สมกับฐานะ สภาวะ บุคคล และ สถานการณ์มีความหมายอย่างไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล