หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


"๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก"
พิธีมอบรางวัล มหาตมะ คานธี เพื่อสันติภาพ
และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว
ประดิษฐาน ภายในมหาธรรมกายเจดีย์

      ปีวันที่ ๒๒ เมษายน วันที่ฉันนับถอยหลังเฝ้ารอคอย เพราะวันนี้ มีความพิเศษ อยู่หลายประการ คือเป็นวันที่ประชาคมโลก ...

...................................................................................................................................................................................


"กายมหาบุรุษ"

      ในการได้มาหล่อลักษณะมหาบุรุษ เป็นการสั่งสมลักษณะมหาบุรุษ
ให้เกิดขึ้นกับตัวเรา ...

...................................................................................................................................................................................


"สร้างพุทธปฏิมากรสุดยอดแห่งมหากุศล"

     วันนี้เป็น วันมหามงคลที่เราได้มาร่วมกันหล่อพระธรรมกาย
ประจำตัวเพื่อประดิษฐานไว้ภายในมหาธรรมกายเจดีย์....

...................................................................................................................................................................................


ถวายรางวัล มหาตมะ คานธี เพื่อสันติภาพ
แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์

     ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า...

...................................................................................................................................................................................


"โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์"

      เจริญพร คณะผู้แทนสันนิบาติผู้ปฏิบัติงานคานธี แห่งประเทศอินเดีย ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ...

...................................................................................................................................................................................


"วิสาขบูชา วันประกาศชัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"

      "แม้เนื้อและเลือดในสรีระเราจักแห้งเหือดหายไปหมดสิ้น จะเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที ...

...................................................................................................................................................................................


พุทธประวัติ
"พระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์ ตอนที่ ๑"

         พระบรมโพธิสัตว์ของเราได้พบ พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ แต่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ เพราะ ...

...................................................................................................................................................................................


" เปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง "

        เพราะบัณฑิตไม่ใ ช่มีเพียงปริญญาบัตรแต่ควรมี ศีล สมาธิ ปัญญาด้วย ซึ่งจะหาได้จาก ...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ความสงบของโลก เริ่มต้นจากความสงบภายใน"

        เมื่อบุคคลฝึกตนให้มีความสงบกาย วาจา ใจ ได้ระดับหนึ่งแล้ว ย่อมระมัดระวัง ...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา

"การคบเพื่อนชั่ว คือต้นเหตุของอบายมุขทั้งหลาย"

          การที่เราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว จะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวได้ หรือไม่ได้ ตายแล้วจะไปนรก หรือไปสวรรค์ ...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา

"ผู้ที่มีนิสัยชอบอิจฉาผู้อื่น จะมีผลเสียต่อตัวเองอย่างไร นิสัยนี้มีวิธีแก้ไขอย่างไร"

          เมื่อเรารู้แล้วว่าต้นเหตุแห่งความอิจฉาริษยานั้น มาจากความที่ตัวคุณมีคุณงามความดีน้อย ...

...................................................................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"บทบาทสำคัญสำหรับผู้เป็นพ่อ ในการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี"

     ถ้าจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ก็ต้องฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ เมื่อลูกของเรามีความรับผิดชอบแล้ว ...

...................................................................................................................................................................................


วัดภาวนาเท็กซัส

          มลรัฐเท็กซัส มีพื้นที่ทางตอนใต้ติดกับอ่าวแม็กซิโก เมืองหลวงชื่อ ออสติล ...

...................................................................................................................................................................................


" เจ้าอาวาส วัดมหายานในญี่ปุ่น เลิกเหล้า "

          ผมเลิกแล้ว เพื่อสุขภาพและต้องขับรถ และได้ถือโอกาสอธิบายเรื่องศีล ๕ ให้เขาได้พังด้วย ...

...................................................................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org