ถ้ามีวาจาประกอบด้วยข้อความ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แม้ตั้งพัน
...อ่านต่อ
ภัยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้ว ย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอน เหมือนภัยของผลไม้สุก
...อ่านต่อ
คนใดมีใจผ่องใส ให้ข้าวด้วยศรัทธา คนนั้นย่อมได้ข้าว ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้าเหมือนกัน
...อ่านต่อ
ถ้าสัตว์พึงรู้อย่างนี้ว่า ชาติสมภพนี้เป็นทุกข์ สัตว์ก็ไม่ควรฆ่าสัตว์ เพราะผู้ฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศก
...อ่านต่อ
ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศ สุข อันเป็นทิพย์
...อ่านต่อ
เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก พระองค์ย่อมประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์นี้
...อ่านต่อ
ผู้ใดครอบงำตัณหาลามก อันล่วงได้ยากในโลก ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้น
...อ่านต่อ
กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น เรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแส
...อ่านต่อ
ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว
...อ่านต่อ
สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์
...อ่านต่อ
ผู้โลภย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรม ความโลภเข้าครอบงำคนใด เมื่อใด
...อ่านต่อ
สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว ถูกชราล้อมไว้
...อ่านต่อ
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ คนละความชนะและความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข
...อ่านต่อ
ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกัน นรชนมีความเศร้าโศกเพราะอุปธิ
...อ่านต่อ
ถ้ามีวาจาประกอบด้วยข้อความ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แม้ตั้งพัน
...อ่านต่อ
ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด
...อ่านต่อ
ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งได้ฉันใด สัตว์มีชีวิตทั้งปวง
...อ่านต่อ
“ผู้ใดมีความสัตย์ มีธรรม มีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวม และมีความข่มใจ
...อ่านต่อ
“ราคะ โทสะ และอวิชชา อันผู้ใดหลุดพ้นแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้คงที่มีสายล่ามขาดแล้ว
...อ่านต่อ
“เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำ
...อ่านต่อ
“บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นผ่านหลังจึงไม่มัวหมอง”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร