“ ผู้มีปรีชาได้โภคะแล้ว ย่อมสงเคราะห์หมู่ญาติ เพราะการสงเคราะห์นั้น
...อ่านต่อ
ข้าแต่มหาราช ผู้ที่ทำให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่ของตนเสื่อมถอย
...อ่านต่อ
ผู้เลี้ยงโค ย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยพลองฉันใด
...อ่านต่อ
คนฉลาดไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คลอนแคลน มีปัญญา สำรวมอินทรีย์ มีมิตรดี
...อ่านต่อ
ข้าราชการ อย่าเป็นคนมักโกรธ อย่าพูดกระทบใคร ควรพูดจริง
...อ่านต่อ
ยอย่องคนไม่ดี และคบหากับคนไม่ดี ย่อมตกเป็นเหยื่อของเขาแน่นอน
...อ่านต่อ
มิตร ถึงจะมีกำลังน้อย แต่ดำรงอยู่ในมิตรธรรม ก็นับได้ว่าเป็นทั้งญาติ
...อ่านต่อ
ข้าราชการ อย่ากล้าเกินไป อย่าทึ่มเกินไป อย่าประมาทพลั้งเพลอ
...อ่านต่อ
ไก่ตัวนี้ มิได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ มิได้อยู่ในสำนักของอาจารย์
...อ่านต่อ
ผู้ติดใจในการบริโภคกาม ยินดีหมกมุ่นในกามทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อยๆ เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือตนเอง
...อ่านต่อ
ภิกษุไม่ควรหวั่นไหวเพราะนินทา ได้รับสรรเสริญก็ไม่ควรเหิมใจ
...อ่านต่อ
ผู้มีศีลย่อมได้มิตรมากด้วยความสำรวมส่วนผู้ไม่มีศีล ประพฤติชั่ว ย่อมแตกจากมิตร
...อ่านต่อ
ผู้ใดมีจิตคุ้มครองแล้ว ฟังคำสอนของพระชินเจ้า ผู้นั้นชื่อว่าให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไป
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย
...อ่านต่อ
ผู้ใดไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง ไม่โอ้อวด ไม่รำคาญพูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน
...อ่านต่อ
ผู้ใดสรรเสริญคนควรติ หรือติคนที่ควรสรรเสริญ
...อ่านต่อ
บุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หาไม่ แม้สตรีก็เป็นบัณฑิตมีปัญญาเฉียบแหลมในที่นั้นๆ ได้เหมือนกัน
...อ่านต่อ
ผู้ติดในสิ่งที่ยึดถือว่าของเรา ย่อมละความโศกเศร้า ความรำพัน และความตระหนี่ไม่ได้
...อ่านต่อ
คนใด ถูกอ้างเป็นพยาน เบิกความเท็จ เพราะตนก็ดี เพราะผู้อื่นก็ดี เพราะทรัพย์ก็ดี
...อ่านต่อ
คนเขลาย่อมกล่าวเรื่องใด ไม่ถูกผูกก็ติดในเรื่องนั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร