ผู้ถูกตัณหาครอบงำ ถูกศีลพรตผูกมัด ประพฤติตบะอันเศร้าหมองตั้งร้อยปี
...อ่านต่อ
บุคคลรู้กายนี้ที่เปรียบด้วยหม้อ กั้นจิตที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว
...อ่านต่อ
พึงเป็นผู้พอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไม่ได้
...อ่านต่อ
ภิกษุผู้เห็นโทษในกาม มีความประพฤติประเสริฐ ปราศจากตัณหา มีสติทุกเมื่อ
...อ่านต่อ
บุคคลไม่เพลินเวทนาทั้งภายในและภายนอก มีสติดำเนินอยู่อย่างนี้ วิญญาณย่อมดับ
...อ่านต่อ
คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ ก็นำความสุขมาให้ไม่ได้เลย
...อ่านต่อ
ผู้ใด กู้หนี้เขามากินมาใช้แล้วหลบหนีไปด้วยปฏิเสธว่าหนี้ของท่านไม่มี
...อ่านต่อ
ชนเหล่าใด ฉลาดในขนบธรรมเนียมโบราณ
...อ่านต่อ
ผู้ใดรู้ธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ ทั้งภายในและภายนอก
...อ่านต่อ
มหาราช ธรรมเป็นทาง ( ควรดำเนินตาม )ส่วนอธรรมนอกลู่นอกทาง ( ไม่ควรดำเนินตาม )
...อ่านต่อ
เมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้ยาก ทำกรรมที่ทำได้ยากอสัตบุรุษย่อมทำตามไม่ได้
...อ่านต่อ
เมื่อใด บัณฑิตรู้ว่า ชราและมรณะเป็นทุกข์ กำหนดรู้ทุกข์ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งปุถุชน
...อ่านต่อ
ผู้ใดเป็นผู้เยือกเย็น ไม่มีอุปธิ ไม่ติดในกามผู้นั้นเป็นพราหมณ์ เป็นผู้ดับแล้ว อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ
...อ่านต่อ
พึงศึกษาศีลในโลกนี้เพราะศีลที่ศึกษาดีแล้วเสพแล้วในโลกนี้
...อ่านต่อ
บัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนส่อเสียด คนมักโกรธ คนตระหนี่ และคนเพลิดเพลินในสมบัติ
...อ่านต่อ
ผู้ใด บำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดา ด้วยข้าวด้วยน้ำผู้นั้น ย่อมไปสัมปรายภพภายภาคหน้า
...อ่านต่อ
ผู้ที่รู้สึกถึงความผิดที่ตนทำไว้ และผู้ที่ยอมรับการขอโทษของผู้ทำผิด
...อ่านต่อ
​ผู้ที่รู้เท่าทันการณ์ที่เกิดขึ้นได้ฉับพลันย่อมพ้นจากการเบียดเบียนของศัตรูได้
...อ่านต่อ
แท้จริง เพื่อนย่อมสละชีวิตเพื่อเพื่อนได้ นี่เป็นธรรมของเหล่าคนดี
...อ่านต่อ
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยาไม่ว่าประเภทใดก็อำนวยประโยชน์ให้ได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร