ควรคบคนที่คบตน ไม่ควรคบคนที่ไม่คบตน ผู้ใดไม่คบคนที่คบตน
...อ่านต่อ
บุคคลควรคบผู้เลื่อมใสเท่านั้น ควรเว้นผู้ไม่เลื่อมใส
...อ่านต่อ
ผู้ถูกตัณหาครอบงำ ถูกศีลพรตผูกมัด ประพฤติตบะอันเศร้าหมองตั้งร้อยปี
...อ่านต่อ
บุคคลรู้กายนี้ที่เปรียบด้วยหม้อ กั้นจิตที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว
...อ่านต่อ
พึงเป็นผู้พอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไม่ได้
...อ่านต่อ
ภิกษุผู้เห็นโทษในกาม มีความประพฤติประเสริฐ ปราศจากตัณหา มีสติทุกเมื่อ
...อ่านต่อ
บุคคลไม่เพลินเวทนาทั้งภายในและภายนอก มีสติดำเนินอยู่อย่างนี้ วิญญาณย่อมดับ
...อ่านต่อ
คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาประเสริฐ
...อ่านต่อ
การบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ ก็นำความสุขมาให้ไม่ได้เลย
...อ่านต่อ
ผู้ใด กู้หนี้เขามากินมาใช้แล้วหลบหนีไปด้วยปฏิเสธว่าหนี้ของท่านไม่มี
...อ่านต่อ
ชนเหล่าใด ฉลาดในขนบธรรมเนียมโบราณ
...อ่านต่อ
ผู้ใดรู้ธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ ทั้งภายในและภายนอก
...อ่านต่อ
มหาราช ธรรมเป็นทาง ( ควรดำเนินตาม )ส่วนอธรรมนอกลู่นอกทาง ( ไม่ควรดำเนินตาม )
...อ่านต่อ
เมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้ยาก ทำกรรมที่ทำได้ยากอสัตบุรุษย่อมทำตามไม่ได้
...อ่านต่อ
เมื่อใด บัณฑิตรู้ว่า ชราและมรณะเป็นทุกข์ กำหนดรู้ทุกข์ซึ่งเป็นที่อาศัยแห่งปุถุชน
...อ่านต่อ
ผู้ใดเป็นผู้เยือกเย็น ไม่มีอุปธิ ไม่ติดในกามผู้นั้นเป็นพราหมณ์ เป็นผู้ดับแล้ว อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ
...อ่านต่อ
พึงศึกษาศีลในโลกนี้เพราะศีลที่ศึกษาดีแล้วเสพแล้วในโลกนี้
...อ่านต่อ
บัณฑิตไม่ควรทำความเป็นเพื่อนกับคนส่อเสียด คนมักโกรธ คนตระหนี่ และคนเพลิดเพลินในสมบัติ
...อ่านต่อ
ผู้ใด บำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดา ด้วยข้าวด้วยน้ำผู้นั้น ย่อมไปสัมปรายภพภายภาคหน้า
...อ่านต่อ
ผู้ที่รู้สึกถึงความผิดที่ตนทำไว้ และผู้ที่ยอมรับการขอโทษของผู้ทำผิด
...อ่านต่อ
​ผู้ที่รู้เท่าทันการณ์ที่เกิดขึ้นได้ฉับพลันย่อมพ้นจากการเบียดเบียนของศัตรูได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร