หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


"วันวิสาขบูชา วันสำคัญของมวลมนุษยชาติ"

    เป็นวันศาสดาเอกของโลก ทรงประสูติ ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัม มาสัมโพธิญาณ...

...................................................................................................................................................................................


"SUPER MONK"

    พุทธบุตรผู้สร้างวัดและสร้างคนให้รุ่งเรือง ความปรารถนาให้พุทธบุตรและพุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกัน...

...................................................................................................................................................................................


"อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป"
บุญจากการสร้างพระเจดีย์

     ด้วยบุญนี้เมื่อจับกระเบื้อง หิน กรวด ก็เปลี่ยนเป็นเพชร นิลจินดาทันที...

...................................................................................................................................................................................


"๓ ปีที่ผ่าน ฝันในฝันวิทยา"

      นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกที่รักทั้งหลาย วันนี้ครูไม่ใหญ่มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมาก...

...................................................................................................................................................................................


"อานุภาพของทิศ ๖"( ตอนที่ ๓)

       เป็นที่มาของความเก่ง ความดี เป็นที่มาของ ความสุข ความเจริญ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า...

...................................................................................................................................................................................


"การอนุโมทนาบุญกับการอนุโมทนาบาป
มีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร "

       พอเห็นใคร ทำความดี เราก็ไปอนุโมทนาบุญด้วย ดีใจด้วย ซึ่งจะเป็นทั้งความชื่นใจ ที่เกิดกับตัวเราเอง...

...................................................................................................................................................................................


"ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ในสังคมยุคปัจจุบัน"

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติเอาไว้ว่า การที่คนเราจะมีความสุข ในทางโลกได้ ต้อง...

...................................................................................................................................................................................


จริงหรือไม่ "การเที่ยวผู้หญิงขายบริการของผู้ชายโสด
ไม่ผิดศิลข้อที่ ๓"

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่า อบายมุข ซึ่งแปลว่า ปากทางแห่งความเสื่อม...

...................................................................................................................................................................................


"ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว "

       ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวแห่งนี้ คือสถานที่ใน การสร้างบารมีอีก แห่งหนึ่งในต่างแดน...

...................................................................................................................................................................................


สุวิทย์-ศศินา วิมุตตานนท์ กับคำว่า
"อย่าล้มเหลวในการให้ลูก..."

       มีพ่อแม่จำนวนไม่น้อย ที่มอบทุกสิ่งในชีวิตของตัวเองเพื่อลูก แต่กลับได้ความล้มเหลว ...

อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org