“ไม่ควรพูดจนเกินกาล ไม่ควรนิ่งเสมอไป เมื่อถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไม่ฟั่นเฝือ”
...อ่านต่อ
“ศีล เป็นกำลังไม่มีที่เปรียบศีล เป็นอาวุธสูงสุด
...อ่านต่อ
“พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใด เป็นคำปลอดภัย เพื่อบรรลุพระนิพพาน และเพื่อทำที่สุดทุกข์
...อ่านต่อ
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จักไม่มาถึง
...อ่านต่อ
“ผู้มีศรัทธา ประกอบด้วยศีล เพียบพร้อมด้วยยศและโภคะ
...อ่านต่อ
“ผู้ไม่สำคัญความหนาว และความร้อน ให้ยิ่งไปกว่าหญ้า ทำกิจของบุรุษ ย่อมไม่เสื่อมจากความสุข”
...อ่านต่อ
ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท
...อ่านต่อ
“เวทมนต์ ชาติกำเนิด พวกพ้อง นำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้ ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้ว
...อ่านต่อ
“ผู้มีปรีชา มั่นคงแล้วในศีล ย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้
...อ่านต่อ
“พึงสมาคมกับสัตบุรุษ พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ
...อ่านต่อ
“พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ เป็นผู้สอบถาม
...อ่านต่อ
การคบมิตร “คบคนเช่นใดเป็นมิตร และสมคบคนเช่นใด
...อ่านต่อ
ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึง เฉพาะศรัทธาที่เชื่อด้วยปัญญา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
...อ่านต่อ
“ผู้หลงย่อมไม่รู้อรรถ ผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรม ความหลงครอบงำคนใด เมื่อใด
...อ่านต่อ
“คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงำความหลับ ความเกียจคร้าน ความท้อแท้ ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท
...อ่านต่อ
ความยึดหมั่นถือหมั่น“บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัวพึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง
...อ่านต่อ
ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
...อ่านต่อ
ความอยากย่อมชักลากนรชนไป ความอยากละได้ยากในโลก
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย
...อ่านต่อ
​อานิสงส์แห่งปิยวาจา ผู้มีปัญญา ย่อมไม่พูดพล่อยๆ เพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือตนเอง
...อ่านต่อ
ผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นเหตุให้ใครๆ ขัดใจ ไม่หยาบคาย เป็นเครื่องให้รู้ความได้และเป็นคำจริง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร