“โลกถูกอวิชชาปิดบังแล้ว ไม่ปรากฏเพราะความตระหนี่ (และความประมาท)
...อ่านต่อ
ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลย คนผู้ทอดทิ้งการงาน
...อ่านต่อ
“ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย
...อ่านต่อ
“ยศย่อมเจริญ แก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้ว
...อ่านต่อ
“ไม่ควรพูดจนเกินกาล ไม่ควรนิ่งเสมอไป เมื่อถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไม่ฟั่นเฝือ”
...อ่านต่อ
“ศีล เป็นกำลังไม่มีที่เปรียบศีล เป็นอาวุธสูงสุด
...อ่านต่อ
“พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใด เป็นคำปลอดภัย เพื่อบรรลุพระนิพพาน และเพื่อทำที่สุดทุกข์
...อ่านต่อ
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จักไม่มาถึง
...อ่านต่อ
“ผู้มีศรัทธา ประกอบด้วยศีล เพียบพร้อมด้วยยศและโภคะ
...อ่านต่อ
“ผู้ไม่สำคัญความหนาว และความร้อน ให้ยิ่งไปกว่าหญ้า ทำกิจของบุรุษ ย่อมไม่เสื่อมจากความสุข”
...อ่านต่อ
ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท
...อ่านต่อ
“เวทมนต์ ชาติกำเนิด พวกพ้อง นำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้ ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้ว
...อ่านต่อ
“ผู้มีปรีชา มั่นคงแล้วในศีล ย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้
...อ่านต่อ
“พึงสมาคมกับสัตบุรุษ พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ
...อ่านต่อ
“พึงเป็นผู้ใคร่ธรรม ทรงไว้ซึ่งสุตะ เป็นผู้สอบถาม
...อ่านต่อ
การคบมิตร “คบคนเช่นใดเป็นมิตร และสมคบคนเช่นใด
...อ่านต่อ
ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ หมายถึง เฉพาะศรัทธาที่เชื่อด้วยปัญญา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
...อ่านต่อ
“ผู้หลงย่อมไม่รู้อรรถ ผู้หลงย่อมไม่เห็นธรรม ความหลงครอบงำคนใด เมื่อใด
...อ่านต่อ
“คนที่นึกถึงพระนิพพาน พึงครอบงำความหลับ ความเกียจคร้าน ความท้อแท้ ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาท
...อ่านต่อ
ความยึดหมั่นถือหมั่น“บุคคลพึงละความโกรธ พึงเลิกถือตัวพึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวง
...อ่านต่อ
ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร