“บรรดาความอิ่มทั้งหลาย ความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐ
...อ่านต่อ
ไม่ควรฟังคำก้าวร้าวของคนอื่น ไม่ควรมองดูการงานของคนอื่น
...อ่านต่อ
สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์
...อ่านต่อ
คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน
...อ่านต่อ
ภิกษุพึงสงบกิเลสและบาปธรรมที่เป็นภายในเสียไม่พึงแสวงหาความสงบจากที่อื่น
...อ่านต่อ
“ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำความชั่ว ไม่มีในโลก คนทั้งหลายเห็นเป็นป่า
...อ่านต่อ
คนนั่งนิ่ง เขาก็นินทา คนพูดมาก เขาก็นินทา
...อ่านต่อ
“ผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้
...อ่านต่อ
ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้ว ย่อมยินดี
...อ่านต่อ
ผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง
...อ่านต่อ
ความทุกข์ย่อมครอบงำคนประมาท
...อ่านต่อ
ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อบุคคลระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อยู่อย่างนี้
...อ่านต่อ
“สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ยังฆ่าเสือโคร่งได้เพราะใจรวมเป็นหนึ่งเดียว ”
...อ่านต่อ
ผู้ใด เมื่อผู้อื่นล่วงเกินอยู่ ตนเองกับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้
...อ่านต่อ
“ผู้ขบคิดปัญหาอันลึกซึ้งด้วยใจ ไม่ทำกรรมชั่ว อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลย
...อ่านต่อ
ผู้สงบ เว้นบาป ฉลาดพูด ไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมขจัดบาปธรรมเสียได้
...อ่านต่อ
ที่ประชุมที่ไม่มีคนดี ไม่ชื่อว่าเป็นที่ประชุม คนที่ไม่พูดถึงคุณธรรม ไม่ชื่อว่าคนดี
...อ่านต่อ
ข้าราชการ เมื่อเจ้านายทราบถึงความประพฤติ สติปัญญา และความสะอาด โปร่งใส
...อ่านต่อ
​ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท
...อ่านต่อ
เมื่อปัญญาอ่อนด้อย ช่องทางรั่วไหลแห่งสมบัติก็เกิดได้มากมาย
...อ่านต่อ
มีความรู้มาก แต่ชอบทำบาปกรรม ไม่ประพฤติธรรมเลย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร