หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ไม่มีอะไรจะวิเศษสุดเท่ากับการให้โอกาสเพื่อนมนุษย์
...อ่านต่อ
เพราะคิดดูก่อนนี่แหละ จึงทำให้เลื่อนการเข้าถึงธรรมยืดออกไป เพราะฉะนั้นคิดทำก่อนเลยนะ
...อ่านต่อ
พระองค์ตั้งโจทย์ชีวิตไว้ว่า ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์
...อ่านต่อ
สิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนในการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย นอกจากความ ตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้วิชชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
แล้วทำใจของเรานี้ ให้ผ่องใส ให้เยือกเย็น สบาย ๆ
...อ่านต่อ
งานทุกอย่างต้องช่วยกันทำ ช่วยกันดูช่วยกันแล อย่าละเลยหน้าที่ คิดเสียว่าเป็นงานของเราทั้งนั้น
...อ่านต่อ
ชีวิตจิตใจและทุกสิ่งที่เรามี เพื่อการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
บางอย่างก็ต้องแนะให้เขาทำ บางอย่างก็ต้องทำให้เขาดู
...อ่านต่อ
การที่จะบวชตั้งแต่เยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิต โดยไม่คิดสึกไปเรียนต่อทางโลก
...อ่านต่อ
อย่าห่างจากพระ อย่าห่างจากศูนย์กลางกาย ทุกกิจกรรมอย่าห่างจากศูนย์กลางกาย
...อ่านต่อ
ความตายจ่อเราอยู่ตลอดเวลา มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม จะช่วยให้เราอยู่กับคนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบได้อย่างมีความสุขภายใน...
...อ่านต่อ
ปิยวาจา หรือคำพูดดี ๆ อ่อนหวานจึงเป็นสิ่งสำคัญ
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกาย ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า ๕๐ ปี การบูชาข้าวพระ คือการนำเครื่องไทยธรรมทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เราก็สามารถสั่งสมบุญได้มาก
...อ่านต่อ
โดยอาศัยกายที่เป็น... อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้แหละ แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิต
...อ่านต่อ
ซึ่งแตกต่างจากความรู้ทางโลก ยิ่งรู้ยิ่งวน ยิ่งรู้ยิ่งมืด ยิ่งรู้ยิ่งสับสน
...อ่านต่อ
อย่าเอาใจไปวางไว้ที่ใคร วางใจไว้ ที่...คน สัตว์ สิ่งของ ไม่ได้ เพราะนั่นไม่ใช่ที่วางใจ
...อ่านต่อ
ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคเลย
...อ่านต่อ
สิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนการปฏิบัติธรรม ให้เราหยุดนิ่งนี่สำคัญนะ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร