หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


" ผ้าไตรจักรพรรดิ " ประวัติศาสตร์การสร้างความดี

    ทุกเสี้ยวอนุวินาทีแห่งชีวิต และทุกลมหายใจเข้าออก ของยอดนักสร้างบารมี...

...................................................................................................................................................................................


" ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกริกไกร รวมใจพุทธบุตรทั่วโลก"

    ใครได้รับผ้าไตรมหาสมบัติไป เมื่อรับไปแล้ว เราก็ต้องไปทำให้สำเร็จอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ด้วยดีแล้ว...

...................................................................................................................................................................................


" มูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัย ๔ "
แด่คณะสงฆ์ ๒๓๘ วัด ใน ๓ จังหวัดภาคใต้

     พระครูสุทธิธรรมนุศาสน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดยะลา "ก่อนอื่นอาตมาขอกราบขอบพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ท่านมีความกรุณา"...

...................................................................................................................................................................................


" บวชเข้าพรรษา "

      ชีวิตสมณะ..คือ ชีวิตของผู้ได้โอกาส นำมาซึ่งเป้าหมาย แห่งความหลุดพ้น...

...................................................................................................................................................................................


" พลังศรัทธาไร้พรมแดน "

       ๑๒ เชื้อชาติ ต่างศาสนา กว่า ๕๐ ท่านเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์...

...................................................................................................................................................................................


" SUPER MONK " สร้างวัด สร้างคน ให้รุ่งเรือง"

       พระพุทธศาสนาต้องมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยดวงใจของ พุทธบุตรผู้ถวายชีวิตแล้วในพระพุทธศาสนา. ..

...................................................................................................................................................................................


อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป "บูชาด้วยดอกบัว"

          "โอ อัศจรรย์ๆ ดูนั่นดอกบัวลอยได้" เกิดความเสื่อมใสเกิดกุศลจิตคิดอยากจะฟังธรรม จะรักษาศีล...

...................................................................................................................................................................................


"พระคุณแม่ "

       แค่แม่ให้อาศัยท้องเกิด ให้มีรูปร่างที่เป็นคน แล้วก็มีคุณภาพขนาดนี้ พระคุณของท่านไม่ต้องพูดกัน ว่าจะมากมายขนาดไหน ...

...................................................................................................................................................................................


"จะวางตัวอย่างไรดี เมื่อมีญาติหรือเพื่อนมายืมเงิน"

       สำหรับผู้ที่มีเพื่อน หรือญาติพี่น้อง สิ่งที่สำคัญที่ต้องจำเอาไว้ก็คือ เมื่อถึงคราวจำเป็นเราต้องเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเขาได้...

...................................................................................................................................................................................


" ถ้าผู้หญิงคิดจะอยู่เป็นโสด" จะถูกต้องและเหมาะสมเพียงใด ในสังคมปัจจุบัน

"ฉันเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมี เพื่อแก้นิสัยที่ไม่ดีให้หมด ไปเกิดมาเพื่อจะถางทาง ไปพระนิพพาน คิดได้อย่งนี้ สามีก็ไม่ต้องมีลูกก็ไม่ต้องมี...

...................................................................................................................................................................................


"จริงหรือไม่ " การดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคม กับการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพ ไม่ผิดศีลข้อที่ ๕

       การดื่มเหล้า หรือการดื่มไวน์ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ล้วนมีผลเสียหายต่อตนเอง และเป็นบาปทั้งนั้น...

...................................................................................................................................................................................


" วัดภาวนาโอซาก้า "

       ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอซาก้า ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ และ๓ ของอาคารสูง ๕ ชั้น ในกลางใจเมืองโอซาก้า ปัจจุบันมีพระภิกษุ ๓ รูป ...

...................................................................................................................................................................................


" ประพุทธ กำลังเอก ผู้ก่อการดี ทางความคิด..."

     ..ผมแสวงหาหนังสือประเภทธรรมะมาอ่านและสนใจการปฏิบัติธรรม จนกระทั่งกลับมาเมืองไทย จึงแสวงหาและศึกษาธรรมะมากขึ้น...

อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org