หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
...................................................................................................................................................................................


" พยานทางวัตถุ ที่มีค่าที่สุด..."

ที่สำคัญที่สุดการหล่อรูป เหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำนั้น
ยังเป็นการใช้วัตถุธาตุที่สูงค่ายิ่ง.
..

...................................................................................................................................................................................


" พิธีมอบของที่ระลึกแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ "

" เนื่องจากพระพุทธศาสนา ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย
และได้แผ่ขยายเป็นประทีปธรรม ...

...................................................................................................................................................................................


"๑๐ กันยา รำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์ "

 ใครก็ตามได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่คุณยายฯ
สอน ชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำ.
..

...................................................................................................................................................................................


" ๑๘ กันยา บูชาครู ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย "

     มหาชนนับหลายหมื่นคน เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของ
ความตั้งใจที่จะตอบแทน พระเดชพระคุณหลวงปู่
...

...................................................................................................................................................................................


" กตัญญูมหาบูชา มหาปุชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี "

เมื่อ๘๘ปีที่ผ่านมาเราจะไม่เข้าใจวิธีการเจริญภาวนา
ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานและไม่เข้าใจคำว่า " อกาลิโก "...

...................................................................................................................................................................................


" มูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ "

  เสียงสาธุ ซึ่งเป็นเสียงแห่งมหาปิติที่อยู่ภายในดวงใจ
ของชาวพุทธก็ดังกึกก้อง..

 

...................................................................................................................................................................................


" บูชาด้วยการทำความสะอาดพระเจดีย์ "

 นับจากชาติที่ได้แผ้วถาง ที่พระเจดีย์มา ก็ไม่รู้จักทุคติอีกเลย
ท่องเที่ยวเกิดอยู่ใน ๒ ภพ. ..

...................................................................................................................................................................................


หล่อรูปเหมือนมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ ๓ ของโลก

         " ขอให้เราได้บรรลุธรรม ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ของเราได้บรรลุได้ง่าย อย่าลำบากเลย " ...

 
...................................................................................................................................................................................


"มหาปูชนียาจารย์ แห่งวิชชาธรรมกาย"

   ไม่มีใครคาดเดา หรือทราบล่วงหน้าได้ว่า บุคคลผู้เป็นมงคลแก่โลกอย่างยิ่ง ได้มาอุบัติขึ้นในแผ่นดินไทยของเราแล้ว ...

 

...................................................................................................................................................................................


" ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอย่างไร "

   จำเอาไว้ก็แล้วกันว่าชาวพุทธที่ดี หรือคนที่มีพระพุทธศาสนา
อยู่ในหัวใจ ต้องมีลักษณะ....
 

 

...................................................................................................................................................................................


" จะแก้ไขความลำเอียง ในสังคมไทยได้อย่างไร "

   ปู่ย่าตาทวดของเราก็เลยทำทางไว้ให้ทางหนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่า
ท่านฉลาดจริงๆ คือ ท่านฝึกลูก ฝึกหลาน
....

...................................................................................................................................................................................


" การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ที่ยอมสละชีวิต เป็นเดิมพัน ต่างจากการฆ่าตัวตายอย่างไร "

   จึงต่างกับการฆ่าตัวตายของมนุษย์ทั้งหลายอย่างยิ่ง
เพราะมนุษย์ที่ฆ่าตัวตาย ....

...................................................................................................................................................................................


" วัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์ "

   ในสหราชอาณาจักรกว่าสามร้อยคนเดินทางมาร่วมพิธี
และได้รับการสนใจ อย่างกว้างขวาง....

...................................................................................................................................................................................


SUPER MONK พระราชพัชราภรณ์ " เจ้าคุณกฐินตก"

    โครงการกฐินตก มีจุดเริ่มต้นจากเหตุ ที่วัดยากจนในเพชรบูรณ์มีจำนวนมาก สร้างขึ้นมาแล้วแม้แต่กุฏิจะอยู่ยังไม่มี..

...................................................................................................................................................................................


" สัมพันธ์ เสริมชีพ " บุรุษในแวดวง สว. ที่กระทำ ..เพื่อแผ่นดิน

    ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ยอมรับ อย่างโดดเด่น ทำให้เขาก้าวมา
ยืนตระหง่านอยู่ในหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ
..

 

อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๘)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๗)=> |
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org